Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli nõukogu koosseis 2017/2018 õppeaastal

KINNITATUD
Rektori 01.09.2017.a
käskkirjaga nr 1-4/38

MUUDETUD
Rektori 12.09.2017.a
käskkirjaga nr 1-4/38-1

 STRUKTUURIÜKSUS  Amet Nimi Telefon Kontakt Volituste kehtivusaeg
 Rektoraat  rektor Ülle Ernits 671 1700 ylle.ernits@ttk.ee TTHK põhimäärus § 13 (1)
 Rektoraat  õppeprorektor Ulvi Kõrgemaa 671 1716 ulvi.korgemaa@ttk.ee TTHK põhimäärus § 13 (1)
 Rektoraat  finants- ja haldusdirektor Ave Perve 671 1711 ave.perve@ttk.ee TTHK põhimäärus § 13 (1)
 Ämmaemanduse õppetool
 Tegevusteraapia õppetool

 lektor-juhataja
 juhataja kohusetäitja

Silja Mets-Oja 671 1702 silja.mets-oja@ttk.ee 01.09.2014– 31.08.2020 *
 Õenduse õppetool  lektor-juhataja Kristi Puusepp 671 1719 kristi.puusepp@ttk.ee 01.09.2016 – 31.08.2019 *
 Farmaatsia õppetool  
 Hambatehnika õppetool

 juhataja
 juhataja kohusetäitja

Lilian Ruuben 671 1721 lilian.ruuben@ttk.ee 01.09.2016 – 31.08.2019 *
 Tegevusteraapia õppetool  õppejõud-lektor Karin Lilienberg 671 1727 karin.lilienberg@ttk.ee 01.09.2016 – 31.08.2019 *
 Kutseõppe osakond  juhataja Piret Tamme 671 1729 piret.tamme@ttk.ee 01.09.2016 – 31.08.2019 *
 Optomeetria õppetool  juhataja-lektor Vootele Tamme 671 1737 vootele.tamme@ttk.ee 01.09.2016 – 31.08.2019 *
 Hambatehnika õppetooli  õppejõud –lektor Heli Kuuse 671 1722 heli.kuuse@ttk.ee 01.09.2016 – 31.08.2019 *
 Üliõpilasesinduse esindajad

Rita Raadik
Milda Marleen Luige
Olari Malt
Kaja Kirsten Sune

  671 1718   01.09.2017 – 31.08.2018 **

Kuulajad

 Õppeosakonna juhataja Jaana Sepp  671 1730  jaana.sepp@ttk.ee
 Kohtla-Järve õppetöö koordinaator  Olesja Zeel  671 1787  olesja.zeel@ttk.ee
 Turundus- ja kommunikatsioonispetsialist  Andra Prems   671 1732  andra.prems@ttk.ee
 Tervisedenduse õppetooli õppejõud-lektor Maie Alas 671 1756  maie.alas@ttk.ee

Protokollija

 Dokumendihalduse spetsialist Ave Meetua 671 1701  ave.meetua@ttk.ee

TTHK põhimääruse § 13 lg (1) Nõukogusse kuuluvad rektor, prorektorid, finants- ja haldusdirektor, üks õppejõudude esindaja igast õppetoolist, üks esindaja kutseõppe osakonnast ja üliõpilaskonna esindajad, kes moodustavad vähemalt ühe viiendiku nõukogu koosseisust. Üliõpilaskonna esindajate arvu määrab rektor.
*  TTHK põhimäärus § 15. lg (1) Rektor korraldab õppejõudude esindajate valimised nõukogusse iga kolmanda aasta juunis. Nõukogusse valitud liikme volitused algavad sama aasta 1. septembril ja kestavad kolm aastat.
** TTHK põhimäärus § 15 lg (4) Üliõpilaskonna esindajad valib nõukogusse üliõpilasesindus igal aastal maikuu jooksul. Nõukogusse valitud liikme volitused kestavad sama aasta 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini, kui üliõpilaskonna põhikiri ei sätesta teisiti.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli nõukogu kodukord (kinnitatud 22.11.2016 nõukogu otsusega ne 6.1)

Tööplaan 2017/2018

KINNITATUD
kõrgkooli nõukogu 26.09.2017. a otsusega nr 4.1.

Kõrgkooli nõukogu toimumise ajad ja tööplaan 2017/2018 õppeaastal

Kõrgkooli nõukogu tööplaani koostamisel on lähtutud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli põhimäärusest tulenevatest kõrgkooli nõukogu ülesannetest  (PM § 14).
Päevakorda lisatakse teemasid vastavalt kõrgkooli nõukogu kodukorrale ja lähtuvalt kõrgkooli põhimääruse §14 punktidest:
19) nõukogu otsustab olulisemaid õppe- ja arendustegevuse üldküsimusi, mis puudutavad rohkem kui ühte õppetooli;
34) nõukogu lahendab teisi küsimusi, mis kuuluvad tema pädevusse vastavalt „Rakenduskõrgkooli seadusele”, põhimäärusele ja teistele õigusaktidele.
Teemade ajaline paiknevus võib muutuda, võttes arvesse kõrgkooli vajadusi ja tööspetsiifikat. Vastavalt Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli nõukogu kodukord ptk II p 3:
Nõukogu tööplaani projekti vastavaks õppeaastaks koostab rektor eelneva õppeaasta viimaseks istungiks.
Tööplaan kinnitatakse õppeaasta esimesel nõukogu istungil.

Nõukogu istungite toimumise kuupäevad 2017/2018 õppeaastal:
26.09.17 kell 12.00
24.10.17 kell 12.00
05.12.17 kell 12.00
23.01.18 kell 12.00
20.02.18 kell 12.00
27.03.18 kell 12.00
24.04.18 kell 12.00
22.05.18 kell 12.00
28.08.18 kell 12.00

September
1. Nõukogu 2017/2018 tööplaani ja istungite ajakava kinnitamine. Ülle Ernits
2. Õppekavade nõukogude kinnitamine. Õppetoolide juhatajad (Õppekava statuut ptk V p 31)
3. Tegevustoetuse käskkirja tegevused õppeaastal. Ülle Ernits, Ulvi Kõrgemaa, Ave Perve
4. Vastuvõtueeskirja muutmine. Grete Sõõru
5. Vastuvõtueeskirja lisa 1, 2, 3 kinnitamine. Grete Sõõru
6. Kõrgkooli nõukogu tööd reguleerivad dokumendid. Ülle Ernits
7. Kõrgkooli struktuur, struktuuriüksuste põhimäärused, kõrgkooli põhimäärus. Informatsioon. Ülle Ernits
8. Õppekava statuudi kinnitamine. Ulvi Kõrgemaa

Oktoober
1. Lõputöö kaitsmiste ja lõpueksami komisjoni esimeeste ja liikmete kinnitamine. Ulvi Kõrgemaa (PM § 14 p 18)
2. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 2018. aasta vastuvõtul immatrikuleeritavate üliõpilaste ja õpilaste ülempiir ning õppegrupi avamise miinimumarvude eelkinnitamine. Ulvi Kõrgemaa
3. Astra ülevaade. Piret Gilden

Jaanuar
1. Tulemusstipendiumi määramise, taotlemise ja maksmise tingimused ja kord. Jaana Sepp, Ulvi Kõrgemaa
2. Vajadusepõhise eritoetuse taotlemise, määramise ning maksmise tingimused ja kord. Jaana Sepp
3. Kõrgkooli liikmelisuse otsustamine rahvusvahelistes organisatsioonides. Eve Epner (PM § 14 p 3)
4. Kõrgkooli poolt makstavad (omatulu) stipendiumid 2018. Ettepanekud konkursside korraldajatelt jt koos eelmise aasta ülevaatega.
5. 2017 peamiste eesmärkide kokkuvõte ja 2018. aasta tegevuskava peamised eesmärgid, lähtuvalt kõrgkooli arengukavast ja tegevustoetuse käskkirjast. Ülle Ernits

Veebruar
1. 2017. aasta eelarve täitmine ja 2018. aasta eelarve kooskõlastamine. Ave Perve, Ülle Ernits
2. 2019–2022 planeeritud kõrgkooli põhieelarve ning tulude prognoos ja nendest sõltuvad kulud. Ave Perve, Ülle Ernits
3. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 2018. aasta vastuvõtul immatrikuleeritavate üliõpilaste ja õpilaste ülempiir ning õppegrupi avamise miinimumarvud. Ulvi Kõrgemaa
4. 2018/2019 õppeaasta akadeemilise kalendri kinnitamine. Ulvi Kõrgemaa

Märts
1. 2017. majandusaasta ja tegevusaasta aruande kinnitamine.
2. Õppekulude hüvitamise tingimuste ja korra ning õppekulude hüvitamise määra kehtestamine 2017/2018 õppeaastaks. Ulvi Kõrgemaa (PM § 14 p 17)
3. ASTRA ülevaade. Piret Gilden

Mai
1. Korraliste õppejõudude ja teadustöötajate valimine. Ülle Ernits (PM § 14 p 23)
2. 2018/2019. õppeaasta nõukogu istungite kuupäevade ja põhiteemad. Ülle Ernits

August
1. Eetikakomisjoni aasta kokkuvõte. Õilme Siimer
2. Kvaliteeditöörühma töö aruanne ja kvaliteeditöörühma 2018/2019. õppeaasta tööplaani kinnitamine. Piret Tamme
3. Õppetoetuse taotlemise, määramise ning maksmise tingimuste ja korra kinnitamine 2018/2019 õppeaastaks.

 

Dokumendid, mis vajavad uuendamist:

1.Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli hangete läbiviimise juhend. Vastutaja Ave Perve
2.Isikuandmete töötlemine Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis (25. mail 2018 jõustub isikuandmete kaitse üldmäärus ). Vastutaja Piret Gilden
3.Kommunikatsioonikord 2012- 2016 . Vastutaja Andra Prems
4.Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rahvusvahelistumise strateegia. Vastutaja Jaana Sepp. Eve Epner
5.Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õpilaste sõidukulu hüvitamise eeskiri
6.Õppejõudude, teadustöötajate atesteerimise ja kutseõppe õpetajate enesehindamise tingimused ning kord, kinnitatud 14.01.2015
7.Õppejõudude, teadustöötajate ja kutseõppe õpetajate kvalifikatsiooninõuded, kinnitatud  17.02.2015
8.Õppejõudude/teadustöötajate ja teiste töötajate tööaja planeerimise alused ning aruandluse kord, kinnitatud 19.10.2010
9.IKT raamdokument
10.Asjaajamiskord ja dokumentide loetelu
11.Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Nõukogu õppejõududest liikmete valimise kord, kinnitatud 2016
12.Töötajate ja koostööpartnerite tunnustamise kord