Kuvariga tööks ettenähtud prillide või muu nägemisteravust korrigeerivate abivahendite maksumuse osaline hüvitamine

KÄSKKIRI

12.09.2017. a käskkiri nr 2-1/37.1

 

Kuvariga tööks ettenähtud prillide või muu nägemisteravust korrigeerivate abivahendite maksumuse osaline hüvitamine

Võttes aluseks Haridus- ja Teadusministri 05.01.2015. a määruse nr 5 ”Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli põhimäärus” § 8, Vabariigi Valitsuse 15.11.2000. a määruse nr 362 “Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” § 3 lg 6 ning Riigitöötaja Iseteenindusportaali Majanduskulude mooduli rakendumisega

  1. on kõrgkooli töötaja kohustatud tööle asumisel esimesel võimalusel laskma oma nägemist kontrollida ning tulemus fikseerida optometristi õppekava üliõpilaste/õppejõudude juures;
  2. prillide või muu nägemisteravust korrigeerivate abivahendite maksumuse osalist hüvitamist saab taotleda 12 (kaheteistkümne) kalendrikuu möödumisel tööle asumisest ning üks kord kalendriaastas;
  3. hüvitamist saab taotleda 6 (kuue) nädala jooksul peale prillide või muu nägemisteravust korrigeerivate abivahendite soetamist;
  4. määrata Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli töötajatele, kes vähemalt poole oma tööajast töötavad kuvariga, kuvariga tööks ettenähtud prillide või muu nägemisteravust korrigeerivate abivahendite maksumuse hüvitamise suuruseks 50 (viiskümmend) % nende maksumusest, kuid kuni 100 (ükssada) eurot;
  5. hüvitamise aluseks on nägemise halvenemist/paranemist tõendavad dokumendid (arsti- või optometristi õppekava üliõpilase/õppejõu tõend) ning prillide või muu nägemisteravust korrigeerivate abivahendite ostmist tõendav dokument;
  6. taotluse esitab töötaja Riigitöötaja Iseteenindusportaali (RTIP) Majanduskulude moodulis (Minu majanduskulud - Nägemisteravust korrigeerivate abivahendite hüvitamise aruanne). Manusena lisada eelmine ja kehtiv retsept ning ostmist tõendav dokument.  
  7. tunnistan kehtetuks Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektori 07.11.2011. a käskkirja nr 2-1/104 „Kuvariga tööks ettenähtud prillide või muu nägemisteravust korrigeerivate abivahendite maksumuse osaline hüvitamine“ (muudetud 16.01.2012. a käskkirjaga nr 2-1/104.1);
  8. käskkiri jõustub tagasiulatuvalt alates 01. septembrist 2017. a.

/Allkirjastatud digitaalselt/
Ülle Ernits
Rektor

 

Piret Gilden