Kvaliteedisüsteemide arendamine rakenduskõrgkoolides 03.2005-01.2007

RAKENDUSKÕRGKOOLIDE KOOSTÖÖPROJEKT:
KVALITEEDISÜSTEEMIDE ARENDAMINE RAKENDUSKÕRGKOOLIDES
10.03.2005-23.01.2007
 

Rakenduskõrgkooli töö kvaliteet sõltub juhtimissüsteemi olulise osa - tagasisidestamise ja tulemuslikkuse monitooringu efektiivsusest.
Tagasiside ja monitooringu süsteem (TMS) on osa kõrgkooli kvaliteedikindlustamisest ja toimiva süsteemi eeldus, sest
*  varustab kooli juhtkonda regulaarselt mõõdetava infoga kvaliteedisüsteemi toimimise kohta;
* võimaldab langetada asjakohaseid otsuseid nii õppe-, teadus - ja arendustöö kui ka kooli tugiprotsesside kvaliteedi parandamiseks;
* hõlmab üliõpilasi, õppejõude, vilistlasi ja vilistlaste tööandjaid;
* põhineb kaasaegsetel infotehnoloogilistel lahendustel.

TMS alusmudel on rakenduskõrgkoolides tagasiside ja monitooringu korraldamise teoreetiline mudel. Ühtsetest põhimõtetest lähtuv TMS kasutab omavahel võrreldavaid meetodeid ja kvaliteediindikaatoreid, võimaldades seejuures säilitada iga kooli eripära. Alusmudeli baasil saab iga Eesti rakenduskõrgkool arendada oma TMS vastavalt oma kooli eripärale. Ühtsetel alustel toimiv tagasiside ja monitooring võimaldab rakenduskõrgkoolidel võrrelda omavahel töö eri aspektide kvaliteeti, seda analüüsida, üksteiselt õppida ning seeläbi kiiremini edendada kõrghariduse taset Eestis.

Seni on rakenduskõrgkoolides rakendatud erineva ulatuse ja detailsuse astmega tagasiside mehhanisme, mis ei taga piisavat ja asjakohast informatsiooni sisendina juhtimisotsuste tegemiseks. Tagasiside kogumine ja töötlemine on ressursimahukas (aeg, inimtööjõud). Ebapiisavalt leiavad kasutamist kaasaegsed infotehnoloogilised võimalused, mille abil saab oluliselt hoida kokku ressursse ja vältida andmete käsitsi sisestamisel tekkida võivaid vigu.
 

Projekti juhtpartner: Tallinna Tehhnikakõrgkool
 

Partnerid:
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Tartu Tervishoiukõrgkool
Tartu Kõrgem Kunstikool
Eesti Mereakadeemia
Eesti Lennuakadeemia
 

Projektijuht: Kadri Ugand - kadri@bda.ee
Juhtiv kvaliteediekspert: Külli Lukk - kylli@tktk.ee
IT ekspert: Tarmo Sildeberg
Raamatupidaja: Esti Saare
Assistent: Mari-Leen Toome

Projekti allhankijad:
Heiväl Consulting OÜ
Softronic Baltic AS
BDA Estonia OÜ

Lisainformatsiooni vaata siit