Auliikme statuut

KINNITATUD kõrgkooli nõukogu 11.11.2008. a otsusega nr 10.1
MUUDETUD kõrgkooli nõukogu 11.10.2010. a otsustega nr 2.1 ja 3.1

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli auliikme statuut
 

  1. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli auliikme (edaspidi auliikme) nimetus omistatakse üksikisikule Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolile osutatud teenete eest kõrgkooli poolse erilise austuse avaldusena.
  1. Ettepaneku auliikme nimetuse omistamiseks võivad esitada õppetoolid, kõrgkoolis töötavad erinevad komisjonid, üksikisikud.
  1. Ettepanek auliikme omistamiseks esitatakse Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolile hiljemalt jooksva aasta 01. septembriks. Ettepanekus näidatakse, milliste teenete eest taotletakse esitatud kandidaadile aukliikme nimetust.
  1.  Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli auliikme nimetuse omistamise otsustab Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli nõukogu.
  1. Auliikme autasustamine toimub Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli aastapäeva ürituste raames, kus antakse üle Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli auliikme nimetust kinnitav  skulptuur.
  1. Kõrgkooli auliikmele antav auliikme nimetust kinnitav skulptuur on soovitavalt Eesti noore autori või üliõpilase töö. Skulptuurile lisakatse plaat, millele on graveeritud kõrgkooli logo ja nimi, auliikme nimi, nimetuse omistamise aasta ning järjekorra number.
  1. Auliikme staatus registreeritakse selleks avatud auliikmete raamatus, kuhu tehakse sissekanne inimese nime, tema teenete ja aunimetuse andmise kuupäeva kohta.
  1. Auliikme staatus ei too Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolile kaasa materiaalseid ega  juriidilisi kohustusi auliikme nimetuse saanud isiku ees.