Stipendiumikonkurss nakkushaiguste epidemioloogia magistriõppeks välismaa kõrgkoolis

SA Archimedes koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga on välja kuulutanud stipendiumikonkursi nakkushaiguste epidemioloogia magistriõppeks välismaa kõrgkoolis. 

Konkurss on avatud taotlejatele, kes alustavad või jätkavad magistriõppe tasemel epidemioloogia erialaõpinguid tunnustatud väliskõrgkoolis ja on valmis pärast lõpetamist asuma vähemalt kolmeks aastaks tööle oma erialale ja kvalifikatsioonile vastavale ametikohale Eesti tervishoiu- või teadusasutuses.

Stipendiumi eesmärgiks on suurendada nakkushaiguste alase epidemioloogia haridusega spetsialistide hulka Eestis.

Stipendiumi võib taotleda Eesti kodanik või siin pikaajalise elaniku elamisloaga viibiv isik, kes on taotluse esitamise hetkel väliskõrgkooli epidemioloogia magistriõppe tasemeõppesse vastu võetud või kellel on kõrgkooli kinnitus, et ta on vastuvõtuks vajalikud dokumendid esitanud.

Välisülikoolis õppimiseks makstakse stipendiumi, vajadusel on sellele lisaks võimalik taotleda lapsetoetust, õppekulude ja ravikindlustuse hüvitist.

Õppimise perioodil makstakse magistrandile õppeasutuse asukohariigi määra järgi stipendiumi elamiskulu osa, mis on leitavad SIIT. Sõidukuludeks makstava stipendiumi suurus sõltub samuti õppeasutuse asukohast, jäädes vahemikku 180–820 eurot.

Taotlusi saab esitada läbi elektroonilise taotluskeskkonna alates 7. juulist kuni 31. augustini 2020.aastal. Taotlused vaadatakse läbi jooksvalt. Hindamisprotseduur võtab aega kuni 30 päeva alates taotluse esitamise kuupäevast.

Taotleja peab esitama järgmised dokumendid:

  • taotlusvorm, sh motivatsioonikiri (täidetakse taotlussüsteemis);
  • õpingute esialgne plaan (õppekava, spetsialiseerumise suund, kõrvaleriala vm);
  • ülevaade bakalaureusetööst või õpingute jooksul koostatud uurimistööst;
  • kinnitus väliskõrgkooli vastuvõtmise/õppimise kohta või väliskõrgkooli kinnitus selle kohta, et vastuvõtuks vajalikud dokumendid on esitatud (esitada skaneerituna);
  • õppekulude suurust tõendavad dokumendid (esitada skaneerituna).

Täpsem info on kättesaadav  SIIT