Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu tasulise teenuse määramise alused ja kord

KINNITATUD
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli nõukogu
13.10.2014.a otsusega nr 1.1
MUUDETUD
24.11.2020.a. otsusega nr 2.1.

TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOLI RAAMATUKOGU TASULISE TEENUSE MÄÄRAMISE ALUSED JA KORD  

1. Üldsätted
1.1. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tasuliste teenuste osutamise tingimused ja kord on koostatud lähtudes Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli (edaspidi kõrgkool) põhimääruse §35 lg 3 [RT I, 07.01.2015, 5 - jõust. 10.01.2015].

2. Raamatukogu tasulise teenuse määramise alused
2.1 Trükise müügihinna määramisel lähtutakse kuludokumentidest (redigeerimine, trükikulu jne) ning seonduvatest andmetest (säilituseksemplarid jne).
2.2 Muu teenuse, sealhulgas paljundus-, printimis- ja skaneerimisteenuste müügihinna määramisel lähtutakse kuludokumentidest (paber, tahm jne).

3. Raamatukogu teenuse määramise kord
3.1. Teaviku väljaandja esitab kuludokumentidest ja seonduvatest andmetest lähtudes teenuse müügihinna finants- ja haldusdirektorile kooskõlastamiseks.
3.2. Elukestva õppe keskuse juhataja esitab raamatukogu teenuse müügihinna esildise rektorile kinnitamiseks.

4. Rakendussätted
4.1 Raamatukogu korraldab kõrgkooli kirjastatud väljaannete jaemüügi.
4.2 Raamatukogu teenuse hinnad avalikustatakse kõrgkooli kodulehel.
4.3 Raamatukogu teenusega seonduvaid küsimusi lahendab elukestva õppe keskuse juhataja, kui käesolevast korrast või muust kõrgkooli eeskirjast ei tulene teisiti.
4.4 Käesolev kord jõustub selle kehtestamisel kõrgkooli nõukogus.
4.5 Muudatused ja täiendused kinnitab kõrgkooli nõukogu, kuid mitte sagedamini kui üks kord õppeaasta jooksul.