Rakenduskõrgkoolide jätkusuutlik areng läbi kvaliteedijuhtimise ja koostöö 03.2007-06.2008

RAKENDUSKÕRGKOOLIDE JÄTKUSUUTLIK ARENG LÄBI KVALITEEDIJUHTIMISE JA KOOSTÖÖ
01.03.2007 - 30.06.2008 

Projekti peaeesmärk:

Eesti rakenduskõrgkoolide eesmärgipärane ja tõhus toimimine ning sünergiat loov koostöö kooskõlas Eesti ühiskonna vajaduste ja Euroopa Liidu suundumustega.

Projekti alaeesmärgid:

  1. Eesti rakenduskõrgkoolide ühised tegevussuunad aastateks 2007-2013 on välja töötatud

  2. Koostatud rakenduskõrgkoolide ühtne raamkvaliteedi käsiraamat kui eeldus ja abivahend kvaliteedikindlustamissüsteemide juurutamiseks rakenduskõrgkoolides 2007-2008

  3. Rakenduskõrgkoolide suhtlemine ja koostöö oma sihtrühmadega ning omavahelise koostöö koordineerimine on paranenud tänu rakenduskõrgkoolide ühise infokeskkonna loomisele ja käivitamisele

  4. Rakenduskõrghariduse rolli ja võimaluste tutvustamine Eesti ühiskonnas.

 

Otsene sihtrühm: RKRN kvaliteedideklaratsiooniga ühinenud rakenduskõrgkoolid (11 kooli), nende üliõpilased (12300 üliõpilast), õppejõud ja personal.

 

Laiem sihtrühm, keda projekt mõjutab: kõik Eesti rakenduskõrgkoolid (21 kooli, 14600 üliõpilast), ettevõtjad jt. tööandjad, haridustegelased ja Eesti üldsus.

Eesti kõrgharidusstrateegia 2006-2015 seab esmaseks eesmärgiks tagada Eestis pakutava kõrghariduse kvaliteet, seades kõrgkoolidele rea uusi kvaliteedinõudeid. Need avalduvad uue kõrgharidusstandardi, uue põlvkonna koolituslubade, uue õppesuunapõhise ja institutsionaalse akrediteerimissüsteemi ning kohustuslike kvaliteedikindlustamissüsteemide näol. Uued nõuded muutuvad kohustuslikeks juba aastatel 2007 ja 2008[1].

2005.a. kirjutasid üheksa Eesti rakenduskõrgkooli rektorit (RKRN) alla deklaratsioonile „Rakenduskõrghariduse kvaliteedikindlustuse süsteemi arendamine“. Deklaratsioonis leppisid Eesti eesrindlikumad rakenduskõrgkoolid kokku töötada välja ühtne kvaliteedikindlustamise süsteem, mis tagab koolide vastavuse kõrgharidusele esitatavatele riiklikele nõuetele ning tugevdab koolide rahvusvahelist konkurentsivõimet. Praegu kuulub RKRNi 11 kooli, kellest 10 osalevad partneritena käesolevas projektis.

Deklaratsiooni elluviimiseks asus tööle RKRN koolide esindajatest koosnev kvaliteeditöörühm. Esimese sammuna käivitati Tallinna Tehnikakõrgkooli juhtimisel ühine kvaliteedikindlustamise projekt[2], mille käigus töötati edukalt välja rakenduskõrgkoolide tagasiside ja monitooringu süsteemi alusmudel ning käivitati selle veebipõhine rakendus kõigi rakenduskõrgkoolide (jt õppeasutuste) ühiskasutamiseks. Peale nimetatud projekti käivitamise on kvaliteeditöörühm alustanud tööd ühtse kvaliteedikindlustamissüsteemi elementide väljatöötamiseks, määratledes ühtseid kvaliteediindikaatoreid, leppides kokku ühtseid nõudeid õppekavadele, õppejõudude pädevusele jne.

Käesolev projekt koondab RKRN kvaliteeditöörühma senise töö tulemused ning teeb efektiivsemaks töörühma tööd RKRN koolide vaheliste kvaliteedialaste kokkulepete sõlmimisel. Eesmärgiks on aidata RKRN koolidel õigeaegselt ja tõhusalt jõuda riiklikele nõuetele vastava kvaliteedikindlustamise tasemele. Seejuures valmiv rakenduskõrgkoolide ühtne raamkvaliteedi käsiraamat on kõikide Eesti rakenduskõrgkoolide käsutuses, samuti toimuvad tutvustavad seminarid ja koolitused.

Käesolev projekt jätkab projekti „kvaliteedisüsteemide arendamine rakenduskõrgkoolides“, integreerides selles loodud koolide ühise kvaliteediinfosüsteemi loodavasse rakenduskõrgkoolide ühisesse veebiportaali. Portaal on suunatud kõikide rakenduskõrgkoolide tulevastele ja praegustele üliõpilastele, vilistlastele, ettevõtjatele jt tööandjatele, õppejõududele ja koolide personalile.

Projekti kavandamisel on sõlmitud eelkokkulepped koostööks käimasoleva Eesti ülikoolide ühisprojekti LÜKKA kvaliteedi allprojektiga, mis toetab kvaliteedikindlustamissüsteemide väljatöötamist ülikoolides.

Projekti raames tehtav rakenduskõrgkoolide arengu analüüs ja väljatöötatavad rakenduskõrgkoolide ühised tegevussuunad on teadmiseks ja kasutamiseks kõigile kõrgkoolidele ja haridusüldsusele. Analüüsi ja tegevussuundade alusel koostatav ühisprojektide kava hõlmab peamiselt RKRN koole.

Kõikidele kõrgkoolidele, ettevõtjatele jt tööandjatele, haridustegelastele, meediale ja üldsusele on suunatud projekti raames korraldatav rakenduskõrghariduse alane rahvusvaheline konverents. Konverents on jätkuüritus SA Teadlik Valik 2006.a. novembris toimuvale samalaadsele üritusele. 

Lisaks konverentsile tutvustatakse projekti tulemusi (analüüsi, ühiseid tegevussuundi, ühisprojektide kava, ühtset raamkvaliteedi käsiraamatut jne) teistele kõrgkoolidele ja haridusüldsusele projektis perioodiliselt korraldatavatel avalikel tutvustusseminaridel.

Käesolev projekt teeb koostööd samal ajal projektiga „Teadlik Valik 78“, mis on suunatud üliõpilaste teavitamisele rakenduskõrgkoolide pakutavatest õppimisvõimalustest. Projektis „Teadlik Valik 78“ loodav rakenduskõrgkoolide ja seal õpetatavate erialade andmebaas integreeritakse käesolevas projektis loodavasse rakenduskõrgkoolide ühisesse infokeskkonda.

Projekti taotleja: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Projekti juht: Triin Normann

Projekti partnerid:
SA Archimedes
Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus (IT Kolledž)
Tartu Lennukolledž
AS Erahariduskeskus (Mainori Kõrgkool)
Eesti Mereakadeemia
Sisekaitseakadeemia
Tallinna Pedagoogiline Seminar
Tallinna Tehnikakõrgkool
Tartu Kõrgem Kunstikool
Tartu Tervishoiu Kõrgkool

 

Projekti kaasatud organisatsioonid:
Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (RKRN)
Sihtasutus Teadlik Valik
BDA Consulting
Heiväl OÜ

Link: http://www.rkrn.ee/index.php?id=1357

 

Tallinna Tervsihoiu Kõrgkooli kvaliteedi töörühma liikmed:
Kadri Ann Treufeldt, õppetöö referent,   töörühma juht
Vootele Tamme, optomeetria õppetooli juhataja
Marit Paljak ,hambatehnika õppetooli õppejõud, assistent
Mai Kuum, õenduse õppetooli õppejõud, õpetaja
Mare Vanatoa, ämmaemanduse õppetooli õppejõud, vanemassistent
Ulvi Kõrgemaa, õppeprorektor
Reine Kadastik, üld ja toetavate ainete õppetooli juhataja
 

1.04.2008. Projekti RAKENDUSKÕRGKOOLIDE JÄTKUSUUTLIK ARENG LÄBI KVALITEEDIJUHTIMISE JA KOOSTÖÖ raames toimub koostöökonverents teemal "Elukestev õpe - Eesti arengumootor?". Osalevad: Ulvi Kõrgemaa, Ülle Ernits, Alar Sepp, Vootele Tamme.
Programm