Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli nõukogu koosseis 2018/2019 õppeaastal

KINNITATUD: Rektori 1.09.2018.a käskkirjaga nr 1-4/39/2018

 STRUKTUURIÜKSUS  Amet Nimi Telefon Kontakt Volituste kehtivusaeg
 Rektoraat  rektor Ülle Ernits 671 1700 ylle.ernits@ttk.ee TTHK põhimäärus § 13 (1)
 Rektoraat  õppeprorektor Ulvi Kõrgemaa 671 1716 ulvi.korgemaa@ttk.ee TTHK põhimäärus § 13 (1)
 Rektoraat  finants- ja haldusdirektor Ave Perve 671 1711 ave.perve@ttk.ee TTHK põhimäärus § 13 (1)
 Tervishariduse keskus

 juhataja,õppejõud- lektor 

Silja Mets-Oja 671 1702 silja.mets-oja@ttk.ee TTHK põhimäärus § 13 (1)
 Õenduse õppetool  juhataja, õppejõud-lektor  Kristi Puusepp 671 1719 kristi.puusepp@ttk.ee TTHK põhimäärus § 13 (1)
 Meditsiinitehnilise hariduse keskus

juhataja,õppejõud-lektor, farmatseudi õppekava juht

Lilian Ruuben 671 1721 lilian.ruuben@ttk.ee TTHK põhimäärus § 13 (1)
 Elukestva õppe keskus  juhataja, keeleõppe koordinaator-õpetaja Siret Piirsalu 671 1726 siret.piirsalu@ttk.ee TTHK põhimäärus § 13 (1)
 Kutseõppe osakond  juhataja Piret Tamme 671 1729 piret.tamme@ttk.ee TTHK põhimäärus § 13 (1)
 Õppeosakond  juhataja Jaana Sepp 671 1730 jaana.sepp@ttk.ee TTHK põhimäärus § 13 (1)
 Meditsiinitehnilise hariduse keskus  optometristi õppekeva juht, õppejõud - lektor Vootele Tamme 671 1737 vootele.tamme@ttk.ee 01.09.2016 – 31.08.2019 *
 Meditsiinitehnilise hariduse keskus  hambatehniku õppekava juht, õppejõud –lektor Heli Kuuse 671 1722 heli.kuuse@ttk.ee 01.09.2016 – 31.08.2019 *
 Üliõpilasesinduse esindajad

 

Marge Koorep
Isabel Paul
Elis Taal
Tuuli Hark
671 1718   01.09.2018 – 31.08.2019 **

Kuulajad

 Kohtla-Järve str.üksuse õppejõud-assistent, õppetöö koordinaatori kt Olesja Zeel  671 1787  olesja.zeel@ttk.ee
 Turundus- ja kommunikatsioonispetsialist Marit Talunik 671 1732 marit.talunik@ttk.ee 

 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli nõukogu kodukord (kinnitatud 22.11.2016 nõukogu otsusega nr 6.1)TTHK põhimääruse § 13 lg (1) Nõukogusse kuuluvad rektor, prorektor(id), finants- ja haldusdirektor, iga õppestruktuuriüksuse juhataja, kutseõppe õpetajate ja kõrgharidustaseme õppe õppejõudude (edaspidi koos ka õppejõud) esindajad ning üliõpilaskonna esindajad, kes moodustavad vähemalt ühe viiendiku nõukogu koosseisust. Õppejõudude ja üliõpilaskonna esindajate arvu määrab rektor.
*  TTHK põhimäärus § 15. lg (1) Rektor korraldab õppejõudude esindajate valimised nõukogusse iga kolmanda aasta juunis. Nõukogusse valitud liikme volitused algavad sama aasta 1. septembril ja kestavad kolm aastat.
** TTHK põhimäärus § 15 lg (4) Üliõpilaskonna esindajad valib nõukogusse üliõpilasesindus igal aastal maikuu jooksul. Nõukogusse valitud liikme volitused kestavad sama aasta 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini, kui üliõpilaskonna põhikiri ei sätesta teisiti.

Tööplaan 2018/2019

KINNITATUD
kõrgkooli nõukogu 18.09.2018. a otsusega nr 3.1.

Kõrgkooli nõukogu toimumise ajad ja tööplaan 2018/2019 õppeaastal

Kõrgkooli nõukogu tööplaani koostamisel on lähtutud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli põhimäärusest tulenevatest kõrgkooli nõukogu ülesannetest  (PM § 14).
Päevakorda lisatakse teemasid vastavalt kõrgkooli nõukogu kodukorrale ja lähtuvalt kõrgkooli põhimääruse §14 punktidest:
19) nõukogu otsustab olulisemaid õppe- ja arendustegevuse üldküsimusi, mis puudutavad rohkem kui ühte õppetooli;
34) nõukogu lahendab teisi küsimusi, mis kuuluvad tema pädevusse vastavalt „Rakenduskõrgkooli seadusele”, põhimäärusele ja teistele õigusaktidele.
Teemade ajaline paiknevus võib muutuda, võttes arvesse kõrgkooli vajadusi ja tööspetsiifikat. Vastavalt Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli nõukogu kodukord ptk II p 3:
Nõukogu tööplaani projekti vastavaks õppeaastaks koostab rektor eelneva õppeaasta viimaseks istungiks.
Tööplaan kinnitatakse õppeaasta esimesel nõukogu istungil.

Nõukogu istungite toimumise kuupäevad 2018/2019 õppeaastal:
18.09.18 kell 12.00
30.10.18 kell 12.00
27.11.18 kell 12.00
22.01.19 kell 12.00
19.02.19 kell 12.00
26.03.19 kell 12.00
23.04.19 kell 12.00
21.05.19 kell 12.00
27.08.19 kell 12.00

September
1. Nõukogu 2018/2019 tööplaani ja istungite ajakava kinnitamine. Ülle Ernits
2. Õppekavade nõukogude kinnitamine. Struktuuriüksuste juhatajad (Õppekava statuut ptk V p 34)
3. Tegevustoetuse käskkirja tegevused õppeaastal. Ülle Ernits, Ulvi Kõrgemaa, Ave Perve
4. Vastuvõtueeskirja muutmine. Grete Sõõru
5. Vastuvõtueeskirja lisa 1, 2, 3 kinnitamine. Grete Sõõru
6. Kõrgkooli nõukogu tööd reguleerivad dokumendid. Ülle Ernits
7. 2019/2020 õppeaasta akadeemilise kalendri kinnitamine. Ulvi Kõrgemaa
8. Fotode kasutamine kõrgkooli kodulehel 

Oktoober
1. Lõputöö kaitsmiste ja lõpueksami komisjoni esimeeste ja liikmete kinnitamine. Ulvi Kõrgemaa (PM § 14 p 18)
2. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 2019. aasta vastuvõtul immatrikuleeritavate üliõpilaste ja õpilaste ülempiir ning õppegrupi avamise miinimumarvude eelkinnitamine. Ulvi Kõrgemaa
3. Astra ülevaade. Piret Gilden
4. Arendustegevuse eeskirja kinnitamine
5. Kõrgkooli nõukogu kodukord

November

Jaanuar
1. Tulemusstipendiumi määramise, taotlemise ja maksmise tingimused ja kord. Jaana Sepp, Ulvi Kõrgemaa
2. Vajadusepõhise eritoetuse taotlemise, määramise ning maksmise tingimused ja kord. Jaana Sepp
3. Kõrgkooli liikmelisuse otsustamine rahvusvahelistes organisatsioonides. Eve Epner (PM § 14 p 3)
4. Kõrgkooli poolt makstavad (omatulu) stipendiumid 2019. Ettepanekud konkursside korraldajatelt jt koos eelmise aasta ülevaatega.
5. 2018.aaasta  peamiste eesmärkide kokkuvõte ja 2019. aasta tegevuskava peamised eesmärgid, lähtuvalt kõrgkooli arengukavast ja tegevustoetuse käskkirjast. Ülle Ernits

Veebruar
1. 2018. aasta eelarve täitmine ja 2019. aasta eelarve kooskõlastamine. Ave Perve, Ülle Ernits
2. 2020–2023 planeeritud kõrgkooli põhieelarve ning tulude prognoos ja nendest sõltuvad kulud. Ave Perve, Ülle Ernits
3. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 2019. aasta vastuvõtul immatrikuleeritavate üliõpilaste ja õpilaste ülempiir ning õppegrupi avamise miinimumarvud. Ulvi Kõrgemaa

Märts
1. 2018. majandusaasta ja tegevusaasta aruande kinnitamine.
2. Õppekulude hüvitamise tingimuste ja korra ning õppekulude hüvitamise määra kehtestamine 2018/2019 õppeaastaks. Ulvi Kõrgemaa (PM § 14 p 17)
3. ASTRA ülevaade. Piret Gilden

Aprill
...

Mai
1. Korraliste õppejõudude ja teadustöötajate valimine. Ülle Ernits (PM § 14 p 23)
2.  2019/2020. õppeaasta nõukogu istungite kuupäevade ja põhiteemad. Ülle Ernits
3. Institutsionaalse akrediteerimise hetkeseis

August
1. Eetikakomisjoni aasta kokkuvõte.
2. Kvaliteeditöörühma töö aruanne ja kvaliteeditöörühma 2019/2020. õppeaasta tööplaani kinnitamine. Piret Tamme
3. Õppetoetuse taotlemise, määramise ning maksmise tingimuste ja korra kinnitamine 2019/2020 õppeaastaks.
4. Õppeainete tagasiside. Õppekavade juhid (ltäiendatud nov.18)