Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu tasulise teenuse määramise alused ja kord

KINNITATUD
Kõrgkooli nõukogu
13.10.2014.a
otsusega nr 1.1

TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOLI RAAMATUKOGU TASULISE TEENUSE MÄÄRAMISE ALUSED JA KORD  

1. Üldsätted
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu  (edaspidi raamatukogu) tasulise teenuse (edaspidi teenuse) määramise alused ja kord on koostatud lähtudes Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli (edaspidi kõrgkooli) põhimääruse §20 lg 3 ja §35 lg 3.
2.1 Trükise müügihinna määramisel lähtutakse kuludokumentidest (redigeerimine, trükikulu jne) ning seonduvatest andmetest (sundeksemplarid jne).

2.2 Muu teenuse, sealhulgas paljundus-, printimis- ja skaneerimisteenuste müügihinna määramisel lähtutakse kuludokumentidest (paber, tahm jne).

3. Raamatukogu teenuse määramise kord
3.1 Raamatukogu juhataja esitab kuludokumentidest ja seonduvatest andmetest lähtudes teenuse müügihinna finants- ja haldusdirektorile kooskõlastamiseks.

3.2 Raamatukogu juhataja esitab raamatukogu teenuse müügihinna esildise rektorile kinnitamiseks.

4. Rakendussätted
4.1 Raamatukogu juhataja korraldab kõrgkooli kirjastatud väljaannete jaemüügi.

4.2 Raamatukogu teenuse hinnad avalikustatakse kõrgkooli kodulehel.

4.3 Raamatukogu teenusega seonduvaid küsimusi lahendab raamatukogu juhataja, kui käesolevast korrast või muust kõrgkooli eeskirjast ei tulene teisiti.

4.4 Käesolev kord jõustub selle kehtestamisel kõrgkooli nõukogus.

4.5 Muudatused ja täiendused kinnitab kõrgkooli nõukogu, kuid mitte sagedamini kui üks kord õppeaasta jooksul.