Tingimused ja kord

 

KINNITATUD
Kõrgkooli nõukogu
16.09.2009. a
otsusega nr 5.1
MUUDETUD kõrgkooli nõukogu 14.02.2012. a otsusega nr 2.1
MUUDETUD kõrgkooli nõukogu 25.09.2012. a otsusega nr 2.1
MUUDETUD kõrgkooli nõukogu 14.01.2014. a otsusega nr 3.1

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise tingimused ja kord Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis

1.ÜLDSÄTTED
1.1.  Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (edaspidi VÕTA) korra koostamise aluseks Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis (edaspidi Kõrgkool) on Kõrgharidusstandardi § 12 lg 1, Kutseharidusstandardi § 82 lg 1 ja Kõrgkooli õppekorralduseeskirja punkt 4.6.
1.2.  Käesolev kord reguleerib varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist Kõrgkooli sisseastumisel ja õppekava täitmisel.
1.3.  VÕTA rakendamist Kõrgkoolis koordineerib ja nõustab VÕTA- ja vastuvõtuspetsialist (edaspidi Spetsialist).
1.4.  VÕTA rakendamine toimub individuaalse hindamise korras Kõrgkooli rektori käskkirjaga kinnitatud VÕTA komisjoni (edaspidi Komisjon) poolt õppija või kandidaadi (edaspidi Taotleja) poolt esitatud nõuetekohase taotluse alusel.
1.5.  VÕTA kord, teenustasu määrad, taotlemise juhendid ja Komisjonide koosseisud on kättesaadavad Kõrgkooli kodulehel.

2.VÕTA RAKENDAMINE SISSEASTUMISEL
2.1.  Taotlejal on sisseastumisel võimalik taotleda varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamiseks õppekava osana juhul, kui:
2.1.1.  õpingud on katkenud samal õppekaval;
2.1.2.  õpingud on katkenud sarnasel õppekaval.
2.2.  Taotlejal on võimalik esitada Taotlus enne Kõrgkooli kandideerimist. Taotlust saab esitada kuni 01.05.
2.3.  Varasemat kutseharidust nõudvatele õppekavade õppekohtadele kandideerimisel tuleb Taotlejal VÕTA rakendamiseks esitada vastuvõtukomisjonile varasema kutse- või erialase õppe läbimist tõendav dokument (tunnistus, diplom) koos hinnetelehega või väljavõttega hinnetelehest.
2.3.1.  Hinnetelehe puudumisel tuleb Taotlejal pöörduda väljavõtte saamiseks varem lõpetatud õppeasutuse poole ning hinneteleht taastatakse arhiivis säilinud dokumentide alusel.
2.3.2.  Hinnetelehe taastamise võimatuse korral ja eeldusel et Taotlejal on säilinud diplom/tunnistus ning arhiivis on säilinud dokumendid mõne samaaegselt sama õppeasutuse lõpetanud isiku kohta, siis kantakse Taotleja varasemalt sooritatud õppeained üle samal ajal samal erialal samas õppeasutuses õppinud isiku hinnetelehe alusel märkusega “arvestatud”.
2.3.3.  Taotlejal arvestatakse kohustuslike ainete ja praktika sooritamine automaatselt peale immatrikuleerimist lähtuvalt käesolevast korrast. Hinnete ülekandmist ei pea eraldi taotlema.

3. VÕTA RAKENDAMINE ÕPPEKAVA TÄITMISEL
3.1.  VÕTAt saab rakendada:
3.1.1. õppekava täitmisel, kui Taotleja:
3.1.1.1. on läbinud kutseõppeasutuses või kõrgkoolis mõne õppeaine;
3.1.1.2. on läbinud täienduskoolituse ning olemas on sellekohane diplom, tunnistus või muu õppe läbimist tõendav dokument.
3.1.1.3. omab kutsealast või sellele sarnast töökogemust.
3.2.  VÕTA rakendamine eelneva erialase kutsehariduse või erialase töökogemusega Taotlejate puhul varasema töökogemuse arvestamisel praktika osana toimub järgmise skeemi kohaselt:
3.2.1.  üks aasta täiskoormusega töökogemust loetakse võrdseks 15 EAP ulatuses sooritatud praktikaga.
3.2.2.  arvestatakse viimase viie aasta jooksul töötamist.
3.3.  Iga VÕTA raames arvestamist taotletava õppeaine maht peab olema vähemalt 0,5 EAP või 13 tundi.
3.4.  VÕTAt saab õppekava täitmisel rakendada vastavate õpiväljunditega õppeainete olemasolul vastavas õppekavas ja/või Kõrgkooli õppeainete hulgas (nt vaba- ja valikainete puhul).

4.VÕTA TAOTLEMINE
4.1.  Taotluse kohustusliku, valik- või vabaaine või praktika arvestamiseks saab esitada elektrooniliselt läbi ÕISi (ttk.ois.ee).
4.1.1. Kehtetu alates 14.01.2014.
4.1.2. Taotleja täidab vormikohase taotluse ÕISis. Õppeaine, täienduskoolituse ja/või kogemust  kinnitava dokumendi laeb Taotleja taotluse juurde ÕISi üles.
4.1.3. Komisjoni otsuse saab Taotleja teada 30 päeva jooksul peale taotluse ja kõigi vajalike dokumentide esitamist (vt ka punkt 6.2). Positiivse otsuse puhul kajastub VÕTA arvestamine ÕISis, kuhu on sissekanded tehtud vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele Diplomi ja akadeemilise õiendi statuut ja vormid § 9 lg 6, lg 7, lg 8. Negatiivse otsuse puhul ja/või taotluse osalise rahuldamise korral saadetakse vastus ka Taotleja e-postile.
4.1.4. Kehtetu alates 14.01.2014.

5.VÕTA TEENUSTASUD
5.1.  VÕTA rakendamine varasemat kutseharidust nõudvate õppekavade õppekohtadele kandideerimisel on tasuta.
5.2.  VÕTA rakendamine punktides 2.1 ja 3.1 sätestatud juhtudel on tasuline, va Kõrgkoolis varasemalt VÕTA rakendamisel hinnatud õppeaine(te) arvestamine.
5.3.  Taotluste läbivaatamise eest maksab Taotleja vastavalt Kõrgkooli rektori käskkirjaga kinnitatud VÕTA tasudele talle esitatud teenustasu arve alusel pangaülekandega või Spetsialistile sularahas.

6.KONTROLL JA RAKENDAMINE
6.1.  Komisjonil on õigus varasemate õpingute või töökogemuse hindamiseks kaasata eksperte, teha järelpärimisi (nt taotluses viidatud töö- ja praktikakohtadesse), anda Taotlejale praktilisi ülesandeid, vestelda või hinnata õppija teadmisi ja oskusi muul viisil.
6.2.  Taotluse õigeaegse ja nõuetele vastava esitamise eest vastutab Taotleja. Taotlusi saab esitada ajavahemikul 01.09 – 30.05, perioodil 01.06 – 31.08 taotluste hindamist ei toimu. Taotlus täidetakse kahe nädala jooksul alates õppeaine algusest. Esimese õppeaasta esimesel kuul algavate õppeainete taotlused esitatakse esimese kuu jooksul.
6.3.  Kõrgkoolil on õigus jätta rahuldamata mitteõigeaegselt ja nõuetele mittevastavad taotlused.
6.4.  Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist õppekava täitmiseks ei kohaldata Kõrgharidusstandardi § 7 lg 2, § 8 lg 2, § 9 lg 2 nimetatud lõpetamise nõuete täitmiseks ja vastavalt Kutseharidusstandardi  § 82 lg 3. VÕTAt ei ole võimalik rakendada  lõpueksami või lõputöö arvestamiseks.
6.5.  Õigeaegse pädeva otsuse tegemise eest VÕTA rakendamisel kohustuslike õppeainete, valik- ja vabaainete ning praktika arvestamise puhul vastutab Komisjon.
6.5.1.  Komisjon viib läbi põhjaliku Taotluse ning lisadokumentide analüüsi.
6.5.2.  Komisjonil on õigus teha järelepärimisi Kõrgkooli nimel koos taotlusega esitatud dokumentide väljaandjatele nende õigsuse ja sisulise vastavuse kontrolliks.
6.6.  Õppijal on võimalik tulemus vaidlustada vastavalt Kõrgkooli Õppekorralduseeskirja peatükile 7.
6.7.  Käesoleva korra üldise koordineerimise eest vastutab õppeprorektor.