Õe või ämmaemanda teooria- ja praktikaeksami sooritamise juhend Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis

ÕE VÕI ÄMMAEMANDA TEOORIA- JA PRAKTIKAEKSAMI SOORITAMISE JUHEND TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOLIS (TTK)
Alus: Tervishoiutöötaja teooria- ja praktikaeksami sooritamise kord. Sotsiaalministri 4.jaanuari 2002.a. määrus nr 5.  

1. ÜLDOSA
1.1 Käesolev kord kirjeldab õe või ämmaemanda teooria- ja praktikaeksami vormi, toimumise korda ning teoreetiliste ja praktiliste oskuste hindamise viisi.
1.2 Eksamil osalemisest teavitamise kord
Eksamil osalemiseks peab eksaminant kaks nädalat enne eksami toimumist esitama vastavasisulise avalduse TTHK rektori KT nimele ja tasuma eksamitasu TTHK arveldusarvele.
1.3 Eksamitasu maksmise kord
1.3.1 Eksamitasu peab olema üle kantud TTHK arveldusarvele üks nädal enne eksami toimumist.
1.3.2 Kui taotleja ei osalenud eksamil dokumentaalselt tõendatud mõjuval põhjusel, võib ta eksami sooritada järgmisel korral. Eksamiprotsessi kulude katteks makstud tasu ei kuulu tagastamisele.
1.3.3 Teooria- ja praktikaeksami ebaõnnestumise korral peab korduseksami sooritamiseks maksma eksamitasu.
1.4 Eksami dokumentatsioon
1.4.1 Teooria- ja praktikaeksami sooritanule väljastatakse sellekohane tõend kahe nädala jooksul peale eksami toimumist. Tõendi väljaandmise aluseks on eksamikomisjoni otsus.
1.4.2 Eksaminandi poolt Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolile esitatud dokumendid, teooriaeksami leht, eksami protokoll ja koopia tõendist eksami sooritamise kohta säilitatakse TTHK arhiivis.

2. TEOORIA- JA PRAKTIKAEKSAM
2.1 Toimumise aeg
Eksami toimub neli korda aastas (juunis, septembris, detsembris ja märtsis).
2.2 Eksami keel
Eksam toimub eesti keeles.
2.3 Eksami sisu
Eksam koosneb teooria- ja praktikaeksamist, milles hinnatakse eksaminandi teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi õendustoimingute sooritamisel.
* Isikule, kes on õe või ämmaemanda kvalifikatsiooni omandanud enne 1. jaanuari 2002.a. ja on viimase viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud õe või ämmaemandana ning ei ole ennast registreerinud tervishoiutöötajana 1. jaanuariks 2005.a., on eksami sisuks kirjalikus vormis (vt LISA 1) esitatud viimase kolme aasta tööanalüüs ja vestus eksamikomisjoniga.
2.3.1 Soovitatav kirjandus õe eriala teooria- ja praktikaeksami sooritamiseks

Õendusoskused (2003). AS Medicina
Õe käsiraamat (2001). AS Medicina
Õenduse käsiraamat (1997). AS Medicina
Lastehaigused (1999). AS Medicina
Sünnitusabi ja günekoloogia (2003). AS Medicina
Psühhiaatria (2000). AS Medicina
Neuroloogia (2004). AS Medicina
Inimese füsioloogia ja anatoomia (2001). AS Medicina
Allikmets, L., Nurmand, L. (1996). Farmakoloogia
Herold, G. (1999) Sisehaigused.
Kivik, A., Rulli, A. (1976).Üldkirurgia.

Haiglanakkustõrje standardid http://www.sm.ee/ Rahva tervis - nakkushaigused

2.3.2 Praktikaeksami õendustoimingud:
1. voodihaige üldpesu
2. voodikorrastus
3. silmatilkade panemine
4. kompressid
5. mähised
6. kolostoomi koti vahetamine
7. vererõhu mõõtmine
8. haava sidumine
9. kõrvaloputus
10. intubatsiooni assisteerimine
11. elustamise ABC abivahendita
12. elustamine abivahenditega
13. doonori vere ABO- veregrupi määramine anti-A ja anti-B reagentidega
14. kehatemperatuuri mõõtmine
15. klistiiri tegemine
16. tilksüsteemi ülespanek (kott) ja ühendamine kanüüliga
17. perifeerse veeni kanüleerimine ja hooldus
18. veenisisene injektsioon
19. lihasesisene injektsioon
20. nahaalune injektsioon
21. nahasisene injektsioon
22. nasogastraalsondi paigaldamine
23. vereanalüüsi võtmine vaakumkatsutisse
24. maoloputus
25. püsikateetri paigaldamine, hooldus
26. keskjoa uriini võtmine analüüsiks
27. hingamisteede aspireerimine
28. hapniku manustamine
29. steriilse laua katmine
30. EKG registreerimine
31. veresuhkru määramine
32. inhalatsioonid
33. suukaudsete ravimite manustamine
34. ravimite manustamine perfuusoritega
35. vereülekanne
36. patsiendi ettevalmistamine uuringuteks, nt endoskoopia, sonograafia
37. gaasitoru asetamine
38. PEF-meetri kasutamine
39. kõrvatilkade manustamine
40. ninatilkade manustamine
41. ettevalmistamine pleuraõõne punktsiooniks
42. trahheostoomi hooldus
43. bakterioloogilisteks uuringuteks materjali kogumine
2.4 Eksami korraldus
2.4.1 Teooriaeksam on kirjalik, koosneb 50-st küsimusest.
2.4.2 Küsimustele vastamiseks on aega kaks akadeemilist tundi.
2.4.3 Eksamiküsimused kinnitab TTHK rektori KT.
2.4.4 Praktikaeksamile pääsemise eelduseks on teooriaeksami positiivne sooritamine (hindele A-E).
2.4.5 Vaatamata teooriaeksami positiivsele tulemusele peab eksaminant praktikaeksami ebaõnnestumise korral korduseksamil alustama teooriaküsimustele vastamisega, et pääseda praktikaeksami sooritamisele.
2.4.6 Eksami sooritamise hea tava rikkumise korral (nt keelatud abivahendite kasutamine) peab eksaminant lahkuma eksamilt ja tasutud eksamitasu tagastamisele ei kuulu.
2.5 Eksaminandi võimalused eksamiks ettevalmistamisel
Eksaminandil on õigus enne eksamit kasutada TTHK raamatukogu avariiulitel olevat kirjandust ning saada soovi korral nelja akadeemilise tunni ulatuses konsultatsioone õendustoimingute sooritamise kohta.
2.6 Eksami tulemuste hindamise kord
2.6.1 Teooriaeksami tulemusi hindab eksamikomisjon võttes aluseks Haridusministri 11.veebruari 1999.a. määruse nr 10 “Kõrgharidust andvate õppeasutuste ühtse hindamissüsteemi kehtestamine” .
2.6.2 Eksamikomisjon teavitab eksaminanti teooriaeksami tulemusest hiljemalt ühe tunni jooksul pärast eksami nominaalaja lõppemist.
2.6.3 Praktikaeksamil hinnatakse toimingu sooritamise tehnilist teostust, a- ja antiseptika reeglite täitmist, õenduspedagoogikat, suhtlemisoskust patsiendiga.
2.6.4 Eksam loetakse sooritatuks, kui taotleja on sooritanud nii kirjaliku kui praktilise eksami.
Kui taotleja ei sooritanud praktilist eksamit, peab eksamikomisjoni otsus sisaldama põhjendust.

LISA 1

Õendusala töötaja viimase kolme aasta töö kirjeldus

I. osa: Curriculum vitae

Nimi:
Isikukood:
Kodune aadress:
Kontakttelefon, e-post:
Kutseala (õde/ämmaemand):
Praegune töökoht (asutus ja osakond) ja ametinimetus:
Hariduskäik (lõpetatud õppeasutused, lõpetamise aastad, kvalifikatsioonid):
Teenistuskäik (asutus, amet ja töötamise aastad):
Keelteoskus kõnes ja kirjas (alg- kesk- või kõrgtase):
Kuulumine kutse- ja erialaliitudesse ja - ühingutesse ning muu organisatsiooniline

tegevus:
Enesetäiendus viimase 3 aasta jooksul (kursuse, seminari, konverentsi nimetus, toimumise
aeg ja koht, maht tundides):

Avaldatud publikatsioonid:

II. osa: Kutsealase tegevuse kirjeldus viimase 3 aasta jooksul
(kuni 3 lehekülge, kirja suurus 12, reavahe 1,5)
1) Sissejuhatus - kutsealase tegevuse põhimõtete ja väärtushinnangute kirjeldus.
2) Töö kirjeldus - eesmärk, vastutus, kohustused, koostöö teiste tervishoiutöötajatega, oma
oskuste, teadmiste ja võimete rakendamine igapäevatöös.
3) Enesearendamine - peamised tegevused enesearendamise eesmärgil ja nendest saadud
kasuteguri hindamine.
4) Kutse- ja eriala arendamine - osalemine kutse- ja eriala arendavates projektides
töökohal ja/või erialaühingutes, algatatud/juhitud muudatused töökohal, pedagoogiline
tegevus, ürituste korraldamine jms.
5) Karjääri planeerimine - edaspidised enesearendamisega ja erialase tegevusega seotud
plaanid.

Alus: Üldõe pädevuse hindamise kord. www.ena.ee (25.4.2005)