Erasmus+ lähetuse toetused

Erasmus+ programmi raames õpetama või koolitusele minemist toetatakse Eramus stipendiumiga. Stipendium koosneb kahest osast – reisitoetusest ning elamistoetusest. Reisitoetust makstakse vastavalt reisidistantsile, elamistoetus sõltub vahetusperioodi pikkusest ja sihtriigist. Stipendium ei ole mõeldud õppejõu töötasuna. Õppejõudud ja töötajad võivad Erasmus programmis osaleda ka 0- toetusega.

Reisitoetuse määramine ja arvestus

Toetus

Rahastamine

Summa

Eraldamise eeskiri

Reisimine. Toetus, mis aitab katta osalejate kulud seoses reisimisega lähetuse sihtkohta ja tagasi

Ühikukulud

Kui reisi pikkus on 100–499 km:

180 eurot osaleja kohta

Aluseks võetakse reisi pikkus osaleja sihtkohta; reisi pikkuse arvutamisel tuleb kasutada Euroopa Komisjoni distantsi arvutamise kalkulaatorit

Kui reisi pikkus on 500–1999 km:

275 eurot osaleja kohta

Kui reisi pikkus on 2000–2999 km:

360 eurot osaleja kohta

Kui reisi pikkus on 3000–3999 km:

530 eurot osaleja kohta

Kui reisi pikkus on 4000–7999 km:

820 eurot osaleja kohta

Kui reisi pikkus on 8000 km või enam:

1100 eurot osaleja kohta

 

Reisi alguskohaks loetakse automaatselt saatva asutuse asukoht ja sihtkohaks tegevuse toimumise koht vastavalt vastuvõtva asutuse asukohale. Kui alguskohaks või sihtkohaks märgitakse muu koht, peab kõrgkool seda Mobility Tool’i täites põhjendama, lisades vastavasisulise selgituse. Distantsi arvestamine, alguskoha ja sihtkoha vaheline kilometraaž, toimub Euroopa Komisjoni poolt loodud distantsiarvestuse kalkulaatori abil. Kalkulaatorisse märgi lähtekohaks Tallinn ja sihtkohaks vastuvõtva kõrgkooli linn. Kui kilometraaž on arvestatud, saab ülaltoodud tabeli abil määrata Erasmus+ programmi vahenditest kaetava reisitoetuse maksimaalse määra. Kui kulud peaksid mingil põhjusel siiski osutuma suuremaks, siis kaetakse puuduolev osa kõrgkooli eelarvest.

Erandina on võimalik taotleda siseriiklike reisikulude lisatoetust riigisisesteks reisikuludeks, mis on suuremad kui 225 eurot: 180 eurot osaleja ja edasi-tagasi sõidu kohta (sh saatvad isikud). Tegemist ei ole automaatselt määratletava toetusega ning iga juhtumit käsitletakse eraldi. Lisatoetus peab olema hästi põhjendatud, näiteks edasi-tagasi sõiduks päritoluriigi siseselt peamisesse keskusesse/lennujaama ja (või) rongi/bussijaama jõudmiseks ja/või edasi-tagasi sõiduks vastuvõtva riigi siseselt kaugemal paiknevasse lõppsihtkohta. Lisatoetus määratakse personaalselt kooskõlastades riikliku bürooga ning tingimusel, et need kulud on pärast osalejate väljavalimist hästi põhjendatud.

Individuaalne toetus elamiskuludeks

Elamiskulud on mõeldud Erasmuse lähetuse majutuse, reisikindlustuse, kohaliku transpordi ja päevarahade katteks. Elamistoetus arvutatakse sihtriigiti kehtestatud piirmäärade vahemikku aluseks võttes. Esimesed 14 päeva arvestatakse toetust 100% ulatuses ja alates 15. päevast 70% kasutatud 100%lisest toetusest iga lisandunud päeva eest. Toetussummad sõltuvad sihtriigist, kuhu töötaja lähetatakse.

Kõrgkool kinnitab iga Erasmus+ lepingu töötajate lähetuse elamistoetuse piirmäärad. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Erasmus+ Euroopa-sisese õpirände 2018. a lepingu õppejõudude ja töötajate elamiskulude toetuse piirmäärade kinnitamise käskkirja leiate siit.