Praktika

 

TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOLI ÕENDUSE PÕHIÕPPE JA ÄMMAEMANDA ÕPPEKAVADE PRAKTIKATE KORRALDAMISE JUHEND

Õe õppekaval on praktika kõigi seitsme erialamooduli lahutamatu osa, mis täiendab ja kinnistab läbi õppekava teooriaõppes õpitut. Üliõpilase praktika käigus saavutatud teadmised ja oskused on sõnastatud praktika programmides, alates 2009/2010 õppekavas iga mooduli väljundites eraldi vastates mooduli eesmärgile.

Praktika on korraldatud vastavalt kõrgkooli nõukogus kinnitatud "Õppetöö graafikule" ja "Õppekorralduseeskirjale". Vajadusel on üliõpilastel võimalik sooritada praktika individuaalse graafiku alusel, kuid vastavalt koostöölepingutes sätestatud tingimustele. Praktika korraldamisel arvestatakse praktikabaaside võimalusi üliõpilaste kvaliteetseks juhendamiseks praktiseerivate õdede poolt. Praktikabaaside sobivus määratletakse praktika tagasisidele ning praktika eesmärkide ja väljundite tagamise võimalustele. Sobivate praktikabaasidega sõlmitakse praktika korraldamise raamlepingud. Sõlmitud raamlepingutega saab lähemalt tutvuda SIIN.

Praktikat juhendavad kõrgkooli poolt õppejõud ja praktikabaasides rakenduskõrgharidusega õed, kes on läbinud praktika juhendajate koolituse. Juhendajate koolitusprogramm on koostatud ja täiendatud koostöös välispartneritega Inglismaalt ning Soomest. Praktika juhendamisel on ühe õe juhendada kuni kaks üliõpilast. Praktikal viibimise ajal on kolmepoolseks praktika juhendamiseks veebipõhine e-õpikeskkond Moodle.

Koolipoolne õppejõud juhendab üliõpilasi ja toetab praktikabaasi poolseid juhendajaid, analüüsib üliõpilaste eesmärkide täitmise võimalusi, töökeskkonda õpikeskkonnana ja üliõpilaste valmisolekut seal toime tulla. Üliõpilaste, õppejõudude ja juhendajate koostöö tulemusena reguleeritakse üliõpilase õppimisvõimalusi praktikal, toetatakse hindamise ja tagasiside protsesse individuaalsel ning grupijuhendamisel. Õppejõud analüüsivad iga praktika lõppedes praktika korraldust, üliõpilaste toimetulekut ja õppimise võimalusi töökeskkonnas. Praktika protsessist tehtud kokkuvõtted analüüsitakse ja tehakse ettepanekud järgmise õppeaasta planeerimisel. Praktika protsessi ja hindamist toetab õppetoolis igaks õppeaastaks kinnitatud dokumentatsioon.

Väljavõte Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Õppekorralduseeskirja IV peatükist, mis reguleerib praktika korraldust

IV. Praktika
(8) Üldsätted
36. Praktika kinnistab ja täiendab õppuri teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi.
37. Kõrgkooli ja õppuri vahel sõlmitakse konfidentsiaalsusleping, millest kummalegi osapoolele jääb üks eksemplar.
38. Kutseõppes reguleeritakse praktika korraldamine kolmepoolse lepinguga kõrgkooli, õpilase ja praktikat korraldava ettevõtte või asutuse vahel .
39. Kõrghariduses reguleeritakse praktika korraldamine kas:
39.1 raamlepinguga kõrgkooli ja praktikabaasi vahel (informatsioon kodulehel);
39.2 kahepoolse lepinguga kõrgkooli ja praktikabaasi vahel konkreetse praktika sooritamiseks nimetatud üliõpilaste poolt;
39.3 kolmepoolse lepinguga kõrgkooli, üliõpilase ja praktikabaasi vahel.
40. Koolipoolne praktikajuhendaja on vastavat valdkonda tundev õppejõud, kes juhendab õppurit praktika ajal.
41. Praktikajuhendaja praktikabaasis (mentor) on eriala spetsialist, kes juhendab õppurit praktika ajal.
42. Praktika ajal on kõrgkooli õppur kohustatud järgima õppekorralduse eeskirja, programmi, eetikakoodeksit, praktikabaasi nõudmisi jt juhendeid ning õigusakte.
43. Praktikat korraldab vastava eriala õppetool/osakond.

(9) Aeg ja koht
44. Praktika sooritamise aeg ja maht määratakse õppekavas.
45. Praktika ajaline paiknevus õppeaastas määratakse õppetoolis.
46. Praktikat võib sooritada õppetoolis/osakonnas heaks kiidetud ja õppetooli/osakonna juhataja poolt kinnitatud praktikabaasides.

(10) Praktikale suunamise tingimused
47. Praktikale suunatakse õppur õppetoolis/osakonnas kehtestatud praktikadokumentatsiooniga.
48. Praktikale lubatakse õppur õppetooli/osakonna juhataja loal.

(11) Praktika eesmärk
49. Teoorias omandatud teadmiste ja oskuste kinnistamine ning rakendamine praktikas.
50. Praktiliste kutse-, eri- ja ametialaste oskuste omandamine.
51. Kutse- ja ametialaste hoiakute ning väärtushinnangute kujundamine.

(12) Üliõpilase/õpilase kohustused ja õigused praktika ajal
52. Üliõpilasel/õpilasel on kohustus:
52.1 pidada kinni tähtaegadest, mis on seotud praktika koha valiku, praktikale mineku ja praktikadokumentatsiooni esitamisega;
52.2 täita korrektselt praktikadokumentatsiooni;
52.3 võtta osa praktikaseminaridest;
52.4 informeerida koheselt juhendajat kõrgkoolist ja mentorit praktikabaasis probleemidest, mis takistavad praktika sooritamist;
52.5 täita praktikabaasis kehtivaid reegleid.
53. Õppuril on õigus:
53.1 osaleda praktikabaasi valikul;
53.2 nõuda spetsiifilistes osakondades praktikabaasilt eririietust (näiteks operatsiooniplokk, kiirabi jne);
53.3 kasutada praktikabaasis isikukaitsevahendeid.

(13) Nõuded praktikabaasile
54. Praktikabaasile esitatud nõuded lähtuvad mooduli programmist.
55. Praktikabaas peab õppurile tagama:
55.1 igapäevase õppuri juhendamise, määrates individuaalse praktikajuhendaja;
55.2 isikukaitsevahendite kasutamise;
55.3 eririietuse spetsiifilistes osakondades;
55.4 instrueerimise töö- ja tuleohutuse alal;
55.5 riiete vahetamise võimaluse.

(14) Praktika katkestamine
56. Iga praktika katkestamine vaadatakse õppetoolis/osakonnas läbi individuaalselt.
57. Praktika katkestatakse ainult vastava õppetooli/osakonna juhataja nõusolekul, kui:
57.1 praktikabaas rikub praktikalepingu tingimusi;
57.2 praktikabaasi ja õppuri vahel tekib lahendamatu konflikt.

(15) Vaidluste lahendamise kord
58. Praktika käigus tekkinud vaidlused lahendatakse koostöös õppuri, mentoriga praktikabaasist ja juhendajaga kõrgkoolist.

ÕE JA ÄMMAEMANDA ÕPPEKAVADE ÜLIÕPILASTE PALGATÖÖ PRAKTIKA OSANA ARVESTAMISE KORD 

1.      Üldsätted

1.1.  Käesolev kord reguleerib Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õe ja ämmaemana õppekavade üliõpilaste palgatöö arvestamist praktika osana.
1.2.  Praktika osana käsitletakse praktikabaasis sooritatavaid tunde.
1.3. Üliõpilaste palgatööks nimetatakse tööd, kus kõrgkoolis õppiv üliõpilane töötab vastavalt praktikale, kas hooldustöötaja, abiõe või abiämmaemanda ametikohal kehtiva töölepingu alusel.
1.4.  Üliõpilase palgatöö arvestamise eelduseks on:
   1.4.1.  töötamine hooldustöötajana õenduse aluste praktika ja õendustoimingute praktika korral;
   1.4.2.  töötamine abiõena või abiämmaemandana õppekava järgnevate praktikate korral;
   1.4.3. kehtiv tööleping vastavalt punktides 1.3 väljatoodud juhtudel ja vastava praktikaga vähemalt sama  pikk töökogemus.

2.      Palgatöö arvestamine

2.1. Hiljemalt 60 (kuuskümmend) kalendripäeva enne praktikat esitab palgatööd õppekava osana arvestada sooviv üliõpilane praktikaspetsialistile tööandja poolt väljastatud tõendi kehtiva töölepingu olemasolu kohta (sh töölepingu alguskuupäev, osakond, ametikoht).
2.2. Vastuse esitatud sooviavaldusele annab praktikaspetsialist hiljemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva enne praktikat.
2.3. Praktika arvestamine toimub kõrgkoolipoolse juhendaja poolt praktika aineprogrammis sätestatud iseseisva töö esitamise, selle hindamise ja üliõpilase praktika lõpuseminaris osalemise järgselt.
2.4.  Iseseisva töö mitteesitamisel loetakse praktika mittearvestatuks.

 


Lisainfo:

 • Gertrud Lumi

  Gertrud Lumi

  Praktikaspetsialist

  • gertrud.lumi@ttk.ee
  • 671 1764
  • 101