Praktika

Praktika

Ämmaemanda õppes  läbitakse praktika, mille jooksul täidetakse DIRECTIVE 2005/36/EC 07.09.2005 esitatud nõuded:

1. Vähemalt 40 raseda nõustamine, mille hulka kuulub vähemalt 100 sünnituseelset külastust.

2. Vähemalt 40 raseda sünnituseelne jälgimine raseduse jooksul.

3. Vähemalt 40 sünnituse vastuvõtmine; kui sünnitajate vähesuse tõttu ei ole võimalik nii palju sünnitusi vastu võtta, võib see arv olla vähemalt 30, tingimusel et üliõpilane on abiks lisaks veel 20 sünnituse vastuvõtmisel.

4. Aktiivne abistamine kuni 2 tuharseisus lapse sünnituse vastuvõtmisel; kui selliste sünnitajate vähesuse tõttu ei ole see võimalik, võib see toimuda simulatsioonina.

5. Lahklihalõike tegemine ning sünnitusteede terviklikkuse taastamine.

6. Vähemalt 40 raseduspatoloogiaga naise (riskiraseda) sünnituseelne jälgimine.

7. Vähemalt 100 sünnitusjärgse naise ja terve vastsündinu läbivaatus koos jälgimise ja hooldusega.

8. Erihooldust vajavate vastsündinute, sealhulgas enneaegsete, ülekantud, alakaaluliste või haigete vastsündinute ning nende emade jälgimine, nõustamine ja hooldus.

9. Ämmaemandus naistehaiguste, tüsistunud sünnituste ning haigete vastsündinute ja imikute puhul.

10. Õendus ja ämmaemandus sise- ning kirurgiliste haigete puhul.

Ämmaemanda õppekaval on praktika kõigi moodulite lahutamatu osa, mis täiendab ja kinnistab läbi õppekava teooriaõppes õpitut. Praktika moodustab kogu õppekava mahust (270 EAP) 114 EAP. Praktika käigus saavutatud teadmised ja oskused ning hoiakud on sõnastatud õpiväljunditena aineprogrammides kõrgkooli õppeinfosüsteemis

 

Praktika on korraldatud vastavalt kõrgkooli nõukogus kinnitatud Õppekorralduseeskirjal ja EL direktiividele ämmaemanda kutsele. Praktika toimub nii simulatsiooni- kui ka töökeskkonnas. Üliõpilased sooritavad praktikaid töökeskkonnas vastavalt kinnitatud praktikabaaside nimistule, mida uuendatakse igal õppeaastal. Üliõpilaste jaotamine praktikabaasidesse toimub läbi õpperühmas toimuva vestluse. Praktika korraldamisel arvestatakse praktikabaaside võimalusi üliõpilaste kvaliteetseks juhendamiseks praktiseerivate ämmaemandate, õdede poolt. Praktikabaaside sobivus määratletakse vastavalt praktika tagasisidele ning praktika eesmärkide ja väljundite saavutamise võimalustele. Sobivate praktikabaasidega sõlmitakse koostöölepingud. Üliõpilastel on võimalik sooritada praktika individuaalse graafiku alusel, kuid vastavalt koostöölepingutes sätestatud tingimustele.

Praktikat juhendavad kõrgkooli õppejõud ja praktikabaasides vähemalt kõrgharidusega õed ja ämmaemandad, kes on läbinud mentorikoolituse. Praktika juhendamisel on ühe mentori juhendada kuni kaks üliõpilast. Koolipoolne õppejõud juhendab üliõpilasi ja toetab mentoreid, analüüsib üliõpilaste eesmärkide täitmist, töökeskkonda õpikeskkonna osana. Üliõpilaste, õppejõudude ja mentorite koostöö tulemusena reguleeritakse üliõpilase õppimise võimalusi praktikal, toetatakse hindamise ja tagasiside protsesse individuaal- ning grupijuhendamisel. Õppejõud analüüsivad praktika lõppedes praktika korraldust, üliõpilaste toimetulekut ja õppimise võimalusi töökeskkonnas. Praktika protsessi kokkuvõtted analüüsitakse ja vastavalt nendele planeeritakse järgmise õppeaasta praktikad.

Õppetoolis kinnitatakse igaks õppeaastaks praktika protsessi ja hindamist toetav dokumentatsioon. Juhendamine ja infovahetus toimub e- õppekeskkonnas Moodle.

2017/2018 õppeaasta praktikate info

2018/2019 õppeaasta praktikate info

Suuremad praktikabaasid:

SA Viljandi Haigla

SA Tallinna Lastehaigla

SA Pärnu Haigla

SA Tallinna Koolitervishoid

Tallinna Kiirabi

AS Lääne-Tallinna Keskhaigla

AS Ida-Tallinna Keskhaigla

Kuressaare Haigla SA

SA Ida-Viru Keskhaigla

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla

 

Ämmaemanda õppekava praktikate osas kontakteeru:

 • Katrin Klein

  Katrin Klein

  Ämmaemanda õppekava juht, õppejõud-lektor

  • katrin.klein@ttk.ee
  • 671 1709
  • 417