COVID-19

                            

Turvalise õpi- ja töökeskkonna tagamiseks ootame nii kõrgkooli töötajatelt kui õppuritelt vaktsineeritust.

Desinfitseeri käsi kõrgkooli õppehoonetesse sisenedes ning korda seda ka õppehoones viibimise ajal. Kõrgkooli hoonetes viibides on kõikidel kohustus kanda kogu aeg maski (v.a tervisest tulenevad erandid ja viibides tööruumis üksinda). Rangelt soovituslik on kasutada meditsiinilisi või nendega võrdsustatud maske. Igas ruumis, kus toimub õppetöö, on kättesaadavad pinna ja käte desinfitseerimise vahendid. Samuti on kättesaadavad maskid. Kasutatud ühekordne mask tuleb visata märgistatud või kaanega prügikasti.

Hoida pidevalt ja alati mõistlikku distantsi! Kohustuslik on täita 2+2 reeglit, sh koridorides loengute vahelisel perioodil. Vältida üheskoos söömist, teha seda hajutatult. 

Kõrgkooli ruumides on lubatud viibida kõrgkooli liikmeskonna liikmetel eesmärgistatud tegevusteks, st õppuritel õppetöös osalemiseks, iseseisvaks õppeks, eksami või arvestuse sooritamiseks, raamatukogu teenuste kasutamiseks ja töötajatel tööülesannete täitmiseks. Liigu ruumide vahel nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik. 

Kõrgkooli poolt korraldatavate ürituste puhul otsustatakse iga ürituse toimumise vorm ja rakendatavad ettevaatusabinõud eraldi, arvestades ürituse eesmärki, osalejate arvu ning kasutatava ruumi suurust, võimalusi.

Külaliste jt kõrvaliste isikute kutsumine kõrgkooli hoonetesse on keelatud. Vajalike tööde vms tegemiseks kõrgkooli ruumides viibivad kõrgkoolivälised inimesed vaid rektoraadi liikme loal. Loa küsimiseks võib kasutada Skype’i, Teamsi või e-posti. Külaline peab esitama kutsujale COVID-19 vaktsineerimise tõendi või tõendi COVID-19 läbipõdemisest viimase 6 kuu jooksul.

Haigussümptomitega, COVID-19 positiivse diagnoosiga ja eneseisolatsioonis töötajatel ja õppuritel on rangelt keelatud kõrgkooli hoonesse tulla! Haigustunnusteks on palavik, nohu, köha, peavalu, maitse- ja lõhnataju häired jms.

Vaktsineerimata või COVID-19 mittepõdenud töötajad ja õppurid, kes on olnud COVID- 19 positiivsega lähikontaktsed peavad jääma eneseisolatsiooni

Kui vajad temperatuuri mõõtmist, siis selleks on infrapunatermomeeter Tallinna õppehoones valvelauas, Kohtla-Järvel sekretär Ulvi Jõesaare juures ja Tallinnas üliõpilaskodus juhataja juures.

Kõrgkooli üliõpilaskodu on sealsetele elanikele avatud, kuid neil ei ole lubatud kutsuda üliõpilaskodu ruumidesse külalisi või korraldada koosviibimisi.

Infot antud lehel uuendatakse jooksvalt esimesel võimalusel. Juhime tähelepanu ja palume mõistvat suhtumist, et info mõne töökorraldusliku või õppetöökorralduse koha pealt võib muutuda lühikese etteteatamisega.

Õppetöökorralduse põhimõtted Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis
 • Õppetöö kõrgkoolis toimub vastavalt tunniplaanile.
 • Kontaktõppe planeerimisel tagada võimalusel olukord, kus ühes ruumis viibivad ühel päeval vaid ühe rühma õppurid. Õppetöö korraldatakse nii, et ruumi täituvus oleks võimalusel 50%, kohustus kanda kogu aeg maski.
 • Õppetöö planeerimisel arvestavad õppekava juhid ja õppeosakond hajutatuse võimalust õppehoonete korrustel ja planeerivad õppetööd erinevatele korrustele.
 • Iga 1,5 tunni järel tuleb õpperuume tuulutada, st paluda kõigil ruumist lahkuda ja avada aknad.
 • Ühiskasutuses olevad õppevahendid desinfitseeritakse pärast iga kasutajat.
 • Kõrgkooli sisenedes on õppur kohustatud järgima kõiki kõrgkoolis sätestatud COVID- 19 ennetusmeetmeid. Kõrgkooli partneri ruumides, tuleb õppuril järgida seal kehtivaid nõudeid.
 • Kontaktõppe toimumisel on õppejõul/kutseõppe õpetajal (edaspidi õppejõud) kohustus koostada õppes viibijate nimekiri, õppuritel on kohustus ennast õppesse registreerida. Nimekirjad säilitab õppejõud 2 nädalat ja esitab vajadusel.
 • Mistahes haigustunnuste esinemisel tuleb kõigil, sh ka vaktsineeritutel, jääda koju ning võtta ühendust oma perearstiga, kes suunab vajadusel PCR-testile.
 • Kui PCR-test on positiivne, on õppur kohustatud teavitama sellest kõrgkooli, kui ta on viibinud õppetööl. Õppur teavitab kõrgkooli e-posti aadressil info@ttk.ee või oma struktuuriüksuse juhti.
 • Kõiki lähikontaktseid teavitab kõrgkool esimesel võimalusel e-posti või SMS-i teel ja palub vältida kontakte. Täielikult vaktsineeritud töötajad ja õppijad ei pea COVID-19 haigega lähikontaktis olnuna eneseisolatsiooni jääma, v.a peresisese nakkuse korral, mil
  on soovitav jääda eneseisolatsiooni.
 • Õppetöö jätkub tavapäraselt ja eneseisolatsioonis olevad õppurid on kohustatud oma õppeülesanded iseseisvalt omandama. Kõrgkool neile õppuritele eraldi õppetööd ei korralda ja praktikumides, mis on tunniplaanis ette nähtud kontaktõppena, hübriidõpet ei kasuta.
 • Õppurite praktikale suundumisel tuleb praktikabaasile esitada vaktsineerimist tõendav sertifikaat, kui praktikabaas seda nõuab. Praktikabaasil on õigus õppurit mitte praktikale võtta, kui õppur on vaktsineerimata. Juhul kui praktikale minev õppur keeldub praktikabaasi nõuete täitmisest, ei taga kõrgkool praktikakohta, mille tulemusena ei ole õppekava lõpetamine võimalik. Vastutus nõuete täitmise keeldumise korral lasub õppuril.
 • Kõrgkooli hoonesse tulles peab täienduskoolitusel osaleja ja koolitaja tõendama oma nakkusohutust (läbi põdenud viimase 6 kuu jooksul või on vaktsineeritud).
 • Tõendite olemasolu kontrollib täienduskoolitustel osalejate ja koolitajate puhul elukestva õppe keskus.
 • Siseruumides toimuvatel üritustel ja täienduskoolitusel tuleb hajutamise tagamiseks jälgida, et ruumi täituvus ei oleks üle 50%. Kohustus on kanda kogu aeg maski (v.a tervisest tulenevad erandid).
 • Kõrgkooli üliõpilaskodu on sealsetele elanikele avatud, kuid neil ei ole lubatud kutsuda üliõpilaskodu ruumidesse külalisi või korraldada koosviibimisi.
 • Kohtumiste ja koosolekute korraldamisel kõrgkooliväliste inimeste osavõtul kasutada vaid virtuaalseid kanaleid.

Lisameetmed võetakse töösse jooksvalt vastavalt tekkinud vajadusele või saabunud informatsioonile ning liikmeskonda teavitatakse neist viivitamatul.

NB!

Selleks, et takistada viiruse levikut ja aidata Terviseametit lähikontaktsete teavitamisel, palub kõrgkool positiivsest testitulemusest teavitada töötajal ning õppuril struktuuriüksuse juhti või saata teade info@ttk.ee.

Nii saame oma infosüsteemide kaudu kiiresti välja selgitada lähikontaktsed. Kõrgkool teavitab lähikontaktseid koheselt ja edastab andmed Terviseametile. Kõrgkoolipoolne kontaktisik Terviseametiga on  Ulvi Kõrgemaa.  

Meediaga suhtlemisel on kõrgkooli kõneisikuks rektoraadi liige või tema poolt määratud töötaja.

Palume kõikidel töötajatel ja õppuritel ka väljaspool õppimist ja töötamist käituda mõistlikult ja vältida pidusid, kogunemisi jms üritusi. Olge eeskujuks ka oma lähedastele!

 

Töökorralduse põhimõtted Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis
 • Kõrgkooli hooned ja ruumid on avatud töötamiseks. 2022. aastast toimub töö peamiselt kõrgkooli hoone(te)s, kuid sõltuvalt töösisust ning kooskõlastatult oma vahetu juhiga, on võimalik osaline kaugtöö.
 • Kõrgkooli hoonete uksed jäävad külalistele suletuks, õppehoonetesse sisenetakse läbipääsukaardiga.
 • Töötajate sise- ja välislähetused on reeglina keelatud, va erandjuhtudel õppetöö korralduse või arendustegevusega seonduvad lähetused. Välislähetusel osalejal tuleb sõlmida reisikindlustus, mis katab ka COVID-19 pandeemiast tingitud reisitõrgete hüvitamise ning koroonaviirusest tingitud haiguse ravi välisriigis.
 • Kolleegide tööruumides käimist tuleb vältida ja teha seda ainult äärmisel vajadusel. Tööruumi sisenedes kanda maske, hoida distantsi ja jälgida, et kohtumine kestaks alla 15 minuti.
 • Käesolevas käskkirjas välja toodud nõuded kehtivad kõikidele kõrgkooli liikmeskonna liikmetele ja külalistele, sh neile kes on vaktsineeritud või COVID-19 läbi põdenud viimase kuue kuu jooksul.
 • Kohtumiste ja koosolekute korraldamisel kõrgkooliväliste inimeste osavõtul kasutada virtuaalseid kanaleid.

​Lisameetmed võetakse töösse jooksvalt vastavalt tekkinud vajadusele või saabunud informatsioonile ning liikmeskonda teavitatakse neist viivitamatult.

NB!

Selleks, et takistada viiruse levikut ja aidata Terviseametit lähikontaktsete teavitamisel, palub kõrgkool positiivsest testitulemusest teavitada töötajal ning õppuril struktuuriüksuse juhti või saata teade info@ttk.ee.

Nii saame oma infosüsteemide kaudu kiiresti välja selgitada lähikontaktsed. Kõrgkool teavitab lähikontaktseid koheselt ja edastab andmed Terviseametile. Kõrgkoolipoolne kontaktisik Terviseametiga on  Ulvi Kõrgemaa.  

Meediaga suhtlemisel on kõrgkooli kõneisikuks rektoraadi liige või tema poolt määratud töötaja.

Palume kõikidel töötajatel ja õppuritel ka väljaspool õppimist ja töötamist käituda mõistlikult ja vältida pidusid, kogunemisi jms üritusi. Olge eeskujuks ka oma lähedastele!

Olulised kontaktid

Õppetöö sisu ja õppetöö läbiviimine (õppekavade juhid):
Farmatseut Merle Kiloman merle.kiloman@ttk.ee
Hambatehnik Heli Kuuse heli.kuuse@ttk.ee
Optometrist Vootele Tamme vootele.tamme@ttk.ee
Tegevusterapeut Hanna-Maria Põldma hannamaria.poldma@ttk.ee
Tervisedendus Nele Kunder nele.kunder@ttk.ee
Ämmaemand Katrin Klein katrin.klein@ttk.ee
Õde Jandra Ristikivi jandra.ristikivi@ttk.ee
Terviseteadus Kristi Rannus kristi.rannus@ttk.ee
Hooldustöötaja, erakorralise meditsiini tehnik, tegevusjuhendaja, lapsehoidja, hambaraviassistent, abivahendispetsialist, sterilisatsioonitehnik Piret Tamme piret.tamme@ttk.ee

Õppetöökorralduslikud küsimused (õppetöö spetsialistid):
Õde Särel Teede sarel.teede@ttk.ee
Terviseteadus, kutseõppe töökohapõhine õpe Miili Tammeveski miili.tammeveski@ttk.ee
Farmatseut, hambatehnik, optometrist, tegevusterapeut, tervisedendus, ämmaemand, kutseõppe koolipõhine õpe Keidi-Riin Unt keidi-riin.unt@ttk.ee

E-õppega seotud küsimused (haridustehnoloog):
Heli Raun heli.raun@ttk.ee

Täienduskoolitusega seotud küsimused (Elukestva õppe keskuse juhataja):
Kõik koolituste ja täiendõppe küsimused Siret Piirsalu siret.piirsalu@ttk.ee
NB! täienduskoolitused (sh gümnasistide tervishoiusuuna õppetegevus, projektides ette nähtud täienduskoolitused, müügikoolitused, täiskasvanute riikliku koolitustellimuse koolitused) on edasi lükatud (k.a juba alanud kursused) eriolukorra lõpuni või kuni uue otsuse välja kuulutamiseni.

Raamatukogu: 
Raamatukogu Tallinnas raamatukogu@ttk.ee
Raamatukogu Kohtla-Järvel raamatukogu.kj@ttk.ee

Kommunikatsioon ja meediapäringud:
Ulvi Kõrgemaa ulvi.korgemaa@ttk.ee 

Raamatukogu

Kõrgkooli Tallinna ja Kohtla-Järve struktuuriüksuse raamatukogudes kehtib ruumi täituvuse piirang 50% ja 2+2 nõue. Toimub kontaktivaba tagastus ja laenutus.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukoguga seotud täpse info leiad raamatukogu kodulehelt.  

Raamatukogu on koondanud kokku ka valiku tasuta e-allikaid ja andmebaase, mis on abiks infootsingul e-õppe ajal.
Need on leitavad SIIT.

Näpunäiteid hea meeleolu ja vaimse tervise hoidmiseks
 1. Loo endale igapäevane kindel rutiin (tõuse samal ajal, tööta võimalikult tavapärases rütmis, söö ainult söögiaegadel, leia võimalus pausideks, lubades endale midagi meeldivat jne).

 2. Leia võimalus jalutamiseks või mõnel muul viisil füüsiliselt aktiivne olemiseks, see tõstab psühholoogilist heaolu.

 3. Kõnele mõnel päeval oma lähedase kolleegi või sõbraga ja räägi teistel teemadel, st mitte viirustest. Kõige keerulisem on praegu kolleegidel, kes töötavad ja peavad samal ajal kodukooli ja/või lasteaeda.

 4. Ole mõistev iseenda ja teiste suhtes, olukord on kõigile tavatu.

 5. Väldi liigset kontrollimist, see ei lahenda probleeme, vaid süvendab seda. Paku abi, küsi abi.

 6. Kui tunned end n-ö kaotsi minemas, loe www.peaasi.ee

 7. Kuidas vähem muretseda ja olla vähem ärev, loe artiklit SIIN

 8. Kui vajadusel soovid psühholoogidelt nõu (kirjutades või teiste digikanalite abil), siis kontaktid leiad SIIN. Teiste nõustamisvõimalustega on võimalik tutvuda SIIN.

Hiina keeles koosneb sõna 'kriis' (Weiji) kahest osast: oht ja võimalus.

Keskendume võimalusele, sest ükski kriis pole igavene.

Püsime terved!


Liikuma Kutsuv Kool- distantsõppe erileht, sest õppida ja puhata aktiivselt saab ka kodukoolis. Vähe sellest  aktiivsemad õppemeetodid, liikuvad pausid ja aktiivsed vahetunnid hoiavad tuju, tervist ja heaolu. TÜ Sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi liikumislabor

Hoia ennast füüsiliselt aktiivsena. Mitmeid võimalusi online-treeningutes osalemiseks pakuvad mh Reval Sport, ETV2 minisari Harjuta targalt. Võimalusel liigu värskes õhus, kuid ohutult 2+2 reeglit järgides!

Tee oma intensiivses õppimise või töötamise päevas puhkepause ja virguta oma keha võimlemisharjutustega. Tööinspektsioon

 

Vaimne tervis koroonakriisi ajal (sh pealetükkivate mõtete ohjamine, lihtsad lõdvestusharjutused ning soovitused ja nõuanded ärevuse leevendamiseks) koos vaimse tervise abikontaktidega. Soovitused koostas Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsiooni (VATEK) ekspertgrupp. Üleriigiline kriisitelefon: 1247 (24h)  

Vaimse tervise portaal soovitused kriisist tingitud segaduse ja muredega toimetulekuks. MTÜ Peaasjad

"Kuidas keerulisel ajal ennast ja oma pere hoida" - soovitused eriolukorraga toimetulekuks (sh vaimne tervis). Tervise Arengu Instituut 

 

Kõrgkooli psühholoogid pakuvad e-nõustamist nii õppuritele kui ka töötajatele. Kontaktid leiad SIIT

Muudest tasuta nõustamise võimalustest saad lähemalt infot SIIT

Õppetöö sisu ja õppetöökorralduslikes küsimustes aitavad kõrgkooli töötajad, kelle kontaktid toodud rubriigi "Olulised kontaktid" all.

 

Vabatahtlikule

 

Seoses Covid-19 viiruse ägenemisega võib tekkida hetk, kus on koheselt vajalik kaasata palju abikäsi. Kui oled huvitatud vabatahtlikuna panustamisest, siis infot saab jooksvalt siit. 

Kui soovid vabatahtlikuna tööle minna, täida eelnevalt avaldus SIIN!

 

Põlva valla hooldekodu vajab kiiresti vabatahtlikke abilisi, kes aitaks asendada haigestunud töötajaid. Vabatahtlik peab olema vaktsineeritud. Ühendust võtta hooldekodu juhataja Aet Ollega, tel 522 1640 (töö on tasustatud).

Abitaja - telefonipõhine nõustamis- ja suhtlemisteenus eakatele, üksikutele ja erivajadustega inimestele otsib vabatahtlikke. Viime kokku abivajajad ja vabatahtlikud abistajad, et pakkuda ennast üksi tundvatele inimestele võimalust suhelda ja olla seeläbi paremini ühiskonda kaasatud. Sinu ülesandeks on läbi telefonisuhtluse (regulaarsed sõbrakõned abivajajaga) leevendada eakate ning erivajadustega inimeste üksildust ning vajadusel aidata leida vastuseid ka elukorralduslikele küsimustele. Suheldes erivajadustega inimestega ning eakatega on sul võimalus teha head, arendada enda suhtlemisoskusi ning leida uusi tänulikke sõpru. Sobid hästi vabatahtlikuks, kui oled aus, kohusetundlik ja abivalmis. ​Pakume Sulle toredaid uusi sõprussuhteid; väljakutseid ja põnevust igapäevaellu; positiivseid emotsioone teiste abistamisest. Tagame, et teie omavahelised vestlused on tasuta ja konfidentsiaalsed, arvestame sinu vajadustega ning soovi korral jagame tuge protsessis.
Huvi korral täida registreerimisankeet Abitaja koduleheküljel ning võtame Sinuga peagi ühendust: https://www.abitaja.ee/vabatahtlik. Lisainfo korral kirjuta info@abitaja.ee või helista telefonil 6500 650. 
 
Medicum - Meie senine koostöö üliõpilastega on olnud väga hea. Aitäh! Nüüd otsime taas abikäsi juurde. Meie testimispunktid ootavad väga tööle testijaid. Kontaktisik on Olga Liiv, olga.liiv@medicum.ee. (Informatsioon täienemisel)
 

VAAB ootab vabatahtlikke appi erinevatesse tervishoiuasutustesse. Kirja võivad end panna ka esimese kursuse tudengid. Pane ennast vabatahtlikuna kirja siin:   https://vaab.ee/vabatahtlikule/registreeri/

 

Vabatahtlikuna tööle asumisega seotud seotud lisaküsimuste puhul võtta ühendust kõrgkooli poolse vabatahtlike koordineerijaga: merilin.kuhi@ttk.ee
 

Ruumide puhastamine ja desinfitseerimine

 

 


Soovitame jooksvalt jälgida Terviseameti ja Vabariigi Valitsuse juhiseid ja soovitusi.