Rakenduskõrgharidusõpe

Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis viiakse rakenduskõrgharidusõpet läbi 3 struktuuriüksuses: õenduse õppetool, meditsiinitehnilise hariduse keskus, tervishariduse keskus. Iga struktuuriüksus koordineerib rakenduskõrgharidusõppe õppekavade õppetööd.

Struktuuriüksuse tööd korraldab juhataja, kelle ülesandeks on struktuuriüksuse tegevuse vastavuse tagamine seadusandlike regulatsioonidega, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli põhimääruse ja dokumentide ning muude õigusaktidega. Juhataja vastutab õppetöö korralduse, õppekava arendamise ja akrediteerimise ning õppejõudude arenduskava eest.

Kõrgkoolis viibijate käitumisreegleid reguleerivad Hea tava reeglid, mis on kohustuslikud kõigile kõrgkoolis viibijatele.