Tegevus 16

„Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus” meetme „Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes” tegevuse „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele” ehk Asutuste STRateegilise Arengu toetamise (edaspidi ASTRA) vahenditest rahastatav projekt "Tehnoloogiamooduli välja töötamine, sh SAHVRi loomine ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone majatiibade ühendamine (Tervise tehnosahver) - sisutegevused (2014-2020.4.01.16-0048)".

Õppe- ning teadustöö infrastruktuuri soetamine ja kaasajastamine: simulatsioonikeskuse tehniliste õppevahendite soetamine (tegevuse tunnus 16).
Ajavahemik 01.01.2017-31.08.2022

  1. 20.07-10.08.2020 viidi läbi hange (registreerimisnumber 225618) simulatsioonikeskuse tehniliste õppevahendite soetamiseks
    (pakkumusi 1). Hanke võitja AS Semetron'iga sõlmiti 19.08.2020 leping nr 8-21/24/2020.
  2. 2020 viiakse läbi hange simulatsioonikeskuse tehniliste õppevahendite soetamiseks.
  3. 10.05-03.06.2019 viidi läbi hange (registreerimisnumber 209009) hooldussimulatsiooni õppevahendite soetamiseks (pakkumusi 4). Hanke võitja Medivar OÜ'ga sõlmiti 18.06.2020 leping nr 8-21/80/2019.
  4. 06-25.10.2018 viidi läbi lihthange (registreerimisnumber 201455) veenipunktsiooni ja injektsiooni käemulaažide soetamiseks (pakkumusi 2). Hanke võitja AS Semetron'iga sõlmiti 12.11.2018 leping nr 8-21/294/2018.
  5. 06-22.06.2018 viidi läbi kahest osast koosnev hange (registreerimisnumber 197129) kiirabi monitor-defibrillaatori ja funktsionaalsete patsiendivoodite soetamiseks (pakkumusi 4). Hanke võitjatega Saarik & Ko OÜ ja Mediq Eesti OÜ'ga sõlmiti 05.07.2018 ning 06.07.2018 lepingud 8-21/194/2018, 8-21/195/2018.
  6. Lisaks simulatsioonikeskusesse soetavatele vahenditele lähtutakse sotsiaalministri määruse nr 131 „Kiirabibrigaadi koosseisu ja varustuse nõuded ning tööjuhend“ lisast 3 “Kiirabibrigaadi meditsiiniseadmete loetelu“, mis annab ülevaate, mida peame soetama. Vahendite soetamist alustatakse sügisel.
  7. Töörühma kinnitamine