Tegevus 16

„Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus” meetme „Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes” tegevuse „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele” ehk Asutuste STRateegilise Arengu toetamise (edaspidi ASTRA) vahenditest rahastatav projekt "Tehnoloogiamooduli välja töötamine, sh SAHVRi loomine ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone majatiibade ühendamine (Tervise tehnosahver) - sisutegevused (2014-2020.4.01.16-0048)".

Õppe- ning teadustöö infrastruktuuri soetamine ja kaasajastamine: simulatsioonikeskuse tehniliste õppevahendite soetamine (tegevuse tunnus 16).
Ajavahemik 01.01.2017-31.08.2022

  1. Tegevuste aruanne 01.07-30.09.2017
  2. Lisaks simulatsioonikeskusesse soetavatele vahenditele lähtutakse sotsiaalministri määruse nr 131 „Kiirabibrigaadi koosseisu ja varustuse nõuded ning tööjuhend“ lisast 3 “Kiirabibrigaadi meditsiiniseadmete loetelu“, mis annab ülevaate, mida peame soetama. Vahendite soetamist alustatakse sügisel.
  3. Töörühma kinnitamine