Tegevus 9

„Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus” meetme „Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes” tegevuse „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele” ehk Asutuste STRateegilise Arengu toetamise (edaspidi ASTRA) vahenditest rahastatav projekt "Tehnoloogiamooduli välja töötamine, sh SAHVRi loomine ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone majatiibade ühendamine (Tervise tehnosahver) - sisutegevused (2014-2020.4.01.16-0048)".

Rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmisele suunatud tegevused: inglisekeelsete õppekavade ühisosade loomine ja farmatseudi rakenduskõrgharidusõppe õppekava loomine (tegevuse tunnus 9).
Ajavahemik 01.05.2017-30.09.2020

  1. Tööplaan 2020
  2. Tegevuste aruanne 2019
  3. Tööplaan 2019
  4. Tegevuste aruanne 2018
  5. Tööplaan 2018
  6. Tegevuste aruanne 01.07-30.09.2017
  7. Ajavahemikul 05.05-16.06.2017 tehtud tõlketööd
  8. Tööplaan 2017
  9. Töörühma kinnitamine