Eriala tutvustus

 

Rakenduskõrgharidusõpe

ÕE ÕPPEKAVA

Õppeaja pikkus on 3,5 aastat Õpe on vaid täiskoormusel õpe, mis tähendab 100 % õppemahu täitmist igal õppeaastal (60 EAP) Õppekeel: eesti keel Õppekava sisaldab 10 moodulit (210 EAP):

 • Alusained 18 EAP
 • Õe isiksuslik ja professionaalne areng 34 EAP
 • Õenduse alused 28 EAP
 • Kliiniline õendus 48 EAP
 • Lasteõendus 8 EAP
 • Intensiivõendus 8 EAP
 • Terviseõendus 32 EAP
 • Vaimse tervise õendus 9 EAP
 • Uurimistöö metoodika 20 EAP
 • Valikained 5 EAP
  • Praktika maht 90 EAP

 

 

Õe õppekava eesmärk on pakkuda rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteetset rakenduskõrgharidust töötamiseks tervishoiuvaldkonnas ja õpingute jätkamiseks erialakoolituses ja/või õenduse või teistel avatud magistriõppe õppekavadel.

Õe õppekava iseloomustab tõenduspõhisus, kaasaegsus, patsiendikesksus, avatus ja kaasatus. Õppekava toetab õe kutseala väärtuste ja hoiakute kujunemist, rõhutades patsiendi- ja kliendikesksust, hoolivat, hoolitsevat ja lugupidavat suhtumist patsientidesse ja klientidesse ning teistesse koostööpartneritesse.

Õppekavas on teoreetilised teadmised ja kutseala praktilised oskused omavahel tihedalt integreeritud ning toetavad õppekava õpiväljundite saavutamist.

Õe õppekaval õppimine võimaldab omandada teadmisi tervise hoidmisest, säilitamisest ja taastamisest. Läbi kogu õppe käsitletakse põhjalikult õenduse aluseid ja  erialaaineid: kliinilist õendust, lasteõendust, vaimse tervise õendust, terviseõendust ja intensiivõendust. Suur rõhk on uurimistöö alustel, mis valmistab ette ja toetab üliõpilast  iseseisva uurimistöö läbiviimisel.

Õe õppekavas on oluline osa praktiliste oskuste omandamisel. Selleks on loodud simulatsioonikeskkond, kus toimub esmane õendusoskuste õppimine ja harjutamine. Simulatsioonikeskkond on sisustatud kaasaegsete meditsiiniliste vahendite, mulaažide ja mudelitega, mis võimaldavad harjutada õe tööks vajalikke oskusi. Simulatsioonikeskkonnas õppimisel järgitakse kõiki hügieeni- ja ohutusnõudeid (kinnitatud juuksed, lühikesed, lakita küüned) ning kantakse kõrgkooli logoga praktikariietust (valget värvi jakk ja püksid). Tööriided on võimalik üliõpilastel osta ühistellimusega, vaata lähemalt: praktikariided.

Praktika maht on õppekavas 90 EAP. Peamised praktikabaasid on tervishoiuasutused, sotsiaal- ja hoolekandeasutused, haridusasutused, riigikaitse asutused jt statsionaarset või ambulatoorset õendusabi osutavad asutused, mis tagavad üliõpilastele praktika eesmärgi täitmise ja väljundite saavutamise. Üliõpilased saavad praktika sooritamiseks valida praktikabaasi vastavalt õppetoolis kinnitatud praktikabaaside nimistule, mida uuendatakse igal õppeaastal. Praktikabaaside sobivus määratletakse praktika tagasisidele ning praktika eesmärkide ja väljundite tagamise võimalustele.

Üliõpilasel on võimalik kandideerida ka vahetusüliõpilaseks ja sooritada vahetusüliõpilasena osa teooriaõppest mõnes Euroopa partnerkõrgkoolis ja/või osa praktikast sealses praktikabaasis.

Õppekavas on üliõpilasel kohustus valida üks vähemalt kahest pakutavast valikmoodulist, mis on seotud eelnevalt läbitud õppekava mooduliga ja mille eesmärk on süvendada vastava valdkonna teadmisi ning oskusi. Valikmooduli maht on 5 EAP.

Õe põhiõppe õppekava lõpeb lõputöö kirjutamisega ja selle kaitsmisega.

Õe õppekava edukal läbimisel väljastatakse õe rakenduskõrghariduse diplom ja inglisekeelne diplomilisa. See annab võimaluse asuda tööle erinevates tervishoiuorganisatsioonides või jätkata õpinguid magistriõppes.

Keda ootame õeks õppima?

Õenduse eriala sobib eelkõige aktiivsele, enda suhtes nõudlikule inimesele, kellel on tahe abistada inimesi tervise hoidmisel, säilitamisel ja taastamisel. Oodatud on igas vanuses õppijad.

Nõuded õppijale

Õpe toimub eesti keeles. See eeldab eesti keele oskust kõrgtasemel, mis võimaldab vabalt väljenduda nii kõnes kui ka kirjas.

Õeks õppimisel on oluline üliõpilaste inglise keele oskus. Õendusalane teaduspõhine kirjandus on enamasti ingliskeelne. Inglise keele oskus tekstidest arusaamisel kergendab oluliselt õpinguid ja iseseisvate tööde sooritamist.

Õppeprotsessis on vaja kirjalikke töid koostada ja vormistada. Selleks on vajalik arvuti kasutamise oskus.

Kui õppekavale sissesaanu ei ole eelnevalt õppinud eestikeelsel õppekaval (keskharidus või kõrgharidus) ja tema riigikeele või eesti keele B2-taseme eksami tulemus on vähem kui 80 punkti või kellel puudub dokumentaalne tõendus eesti keele oskuse kohta, peab lisaks õppekava katsetele läbima eesti keele testimise kõrgkoolis. Sellega määratletakse vajadus täiendavale riigikeele õppimisele, et toetada õppekava omandamist.   

ÕE ERIALA EELNEVA ÕE KUTSEKESKHARIDUSE OLEMASOLUL NN TASEMEÕPE 

Õppeaeg: 2 aastat (60 EAP) Õpe on vaid täiskoormusel õpe, mis tähendab 100% õppemahu täitmist igal õppeaastal (60 EAP). Õppekeel: eesti keel
 

Nõuded sisseastujale

Tasemeõppe õpperühma on võimalik kandideerida vaid neil, kes omavad eelnevat õe kutsekeskharidust. Selle õppeaja saavad valida õed/velskrid. Soovi korral on võimalus õe tasemeõppes õppida ka varasema ämmaemanda kutsehariduse baasil. Õppekava läbimisel arvestatakse eelnevaid õpinguid ja töökogemust, mis võimaldab õppe läbida kahe aastaga.

Õppetöö toimub eesti keeles. See eeldab eesti keele oskust kõrgtasemel, mis võimaldab vabalt väljenduda nii kõnes kui ka kirjas.

Õppekaval õppimiseks on vajalik arvutikasutamise oskus.

Õeks õppimisel on oluline üliõpilaste inglise keele oskus. Inglise keele oskus tekstidest arusaamisel kergendab oluliselt õpinguid ja iseseisvate tööde sooritamist. Õppeprotsessis on vaja kirjalikke töid koostada ja vormistada arvutit kasutades ning õendusalane teaduspõhine kirjandus on enamasti ingliskeelne.

Õppetsüklid toimuvad vastavalt õppetöö graafikule keskmiselt üks nädal kuus (vajadusel ka nädalavahetustel). Õppetöö toimub vastavalt õpperühmale Tallinnas või Kohtla-Järvel.

Õpe toimub tsüklitena: iga kuu 1 nädal auditoorset tööd

 

Õe eriala koolitus

ÕE ERIALA KOOLITUS (vajalik eelnev õe rakenduskõrgharidus)

Õppeaeg: 1 aasta (60 EAP) Õpe on vaid täiskoormusel õpe Õppekeel: eesti keel Õpe toimub tsüklitena

Õppekavale vastuvõttu ei toimu!

VAIMSE TERVISE ÕENDUS

Vaimse tervise õenduse koolituse eesmärk on anda üliõpilasele süvendatud teadmised ja oskused vaimse tervise õenduse valdkonnast, et tagada ettevalmistus iseseisvaks patsiendi- ja perekeskse õendusabi osutamiseks eriõena.

Vaimse tervise õenduse praktika sooritatakse üld- ja akuutpsühhiaatriaosakonnas, lastepsühhiaatriaosakonnas ning vaimse tervise rehabilitatsiooniteenust pakkuvates asutustes või erihooldekodudes.

INTENSIIVÕENDUS 

Intensiivõenduse eriala koolituse eesmärk on anda süvendatud tedamised intensiivõenduse valdkonnas töötavatele õdedele. Õppimise käigus keskendutakse intensiivi, erakorralise meditsiini, anesteesia ja kiirabi eripäradele. Õppejõudena kaasatakse tunnustatud praktikud. Kõrgkooli vastvalminud kõrgtehnoloogiline simulastioonikeskus võimaldab õppes ohutult harjutada ja läbi mängida väga erinevaid ning keerulisi olukordasid. Praktika toimub nii haiglas kui kiirabis.

*analüüsiv hinnang rollile kirjutada lähtuvalt erialast, kuhu kandideerite

Motivatsioonikiri esitatakse arvutikirjas ja pikkuseks on kuni kaks lehekülge (ilma tiitelleheta). Koostatud kirjutis esitatakse ühes eksemplaris sisseastumisel koos muude sisseastumiseks vajalike dokumentidega.

TERVISEÕENDUS

Terviseõenduse eriala koolituse eesmärk on anda tulevasele terviseõenduse spetsialistile kaasaegseid tõenduspõhiseid teadmisi ja oskusi, mida rakendades aitab ta kaasa Eesti elanikkonna tervise näitajate paranemisele.

Terviseõde omab laialdasi erialaseid teadmisi ja oskusi, mida rakendab praktikasse osutades tervist edendavat ja toetavat õendusabi igas eas inimestele tervishoiu esmatasandil. Terviseõde lähtub oma tegevuses indiviidi, perekonna, kogukonna ja ühiskonna tervise edendamise, haiguste ennetamise ja toimetuleku toetamise vajadusest.

Terviseõde oskab õpetada ja juhendada õendusala üliõpilasi, õdesid, patsiente ja nende omakseid ning suudab lahendada kompleksseid erialaseid probleeme. Terviseõde osutab iseseisvat ambulatoorset õendusabiteenust perearstikeskuses, tervisekeskuses, koolieelses lasteasutuses, koolis, töötervishoiuteenust pakkuvas või teistes tervishoiuasutuses ning teeb koostööd perearsti ja teiste tervishoiumeeskonna liikmetega.

KLIINILINE ÕENDUS

Kliinilise õenduse eriala koolituse eesmärk anda süvendatud teadmised ja oskused kliinilise õenduse valdkonnast, et tagada ettevalmistus iseseisvaks patsiendi- ja perekeskse õendusabi osutamiseks eriõena.

Õppe käigus omandatakse teadmised tõenduspõhisusest operatsiooniõenduse õenduspraktikas, süvendatud teadmised kirurglistest haigustest ja operatsioonikäikudest, farmakoloogiast, hügieenist, operatsiooniõdede tööpõhimõtetest, kirurgilisest ohutusest, kommunikatsioonist ja juhtimisest. Õppekava sisaldab 15 EAP praktikat, mis sooritatakse haiglate operatsiooniosakondades.

Eriala koolitus koosneb üldainetest, erialaainetest, valikainetest ja erialaeksamist. Kohustuslike üldainete maht on 6 EAP. Erialaained (42 EAP) võimaldavad spetsialiseeruda ühele neljast õenduse erialast (kliiniline õendus, intensiivõendus, terviseõendus, vaimse tervise õendus) ning need jagunevad kohustuslikeks (27 EAP) õppeaineteks ja erialaseks praktikaks (15 EAP). Valikained (9 EAP) valitakse antud õppekava piires üldainete ja teiste erialade ainete hulgast. Erialane koolitus lõpeb erialaeksamiga, mille maht on 3 EAP. 

Nõuded sisseastujale

Vajalik eelnev õe rakenduskõrghariduse olemasolu! Koos avaldusega SAISis tuleb kandideerijal esitada ka Curriculum vitae (CV) ja motivatsioonikiri.

Motivatsioonikiri sisaldab alljärgnevat informatsiooni:

kandideerija varasem töö ja/või õpikogemuse kirjeldus; analüüsiv hinnang terviseõe / kliinilise õe / vaimse tervise õe / intensiivõe rollile ja vajadusele Eesti tervishoius*; arutelu teemal, kuidas eriala omandamine aitab kaasa antud tervishoiu valdkonna arendamisele.

 

Magistriõpe

TERVISETEADUSE MAGISTRIÕPE
vajalik eelnev õenduse või ämmaemanduse kõrgharidus
õppeaeg 1,5 aastat (90EAP), õppekeel eesti keel.  Õpe toimub tsüklitena üle nädala neljapäevast laupäevani. 

Terviseteaduse õppekaval õppima asuvate üliõpilaste kontaktõppe õppesessioonid õppeaastal 2018/2019:
Sügissemester: 27.09-29.09, 11.10-13.10, 25.10-27.10, 8.11-10.11, 22.11-24.11, 6.12-8.12 2018; 3.01-5.01, 17.01-19.01, 31.01-2.02 2019
Kevadsemester: 14.02-16.02, 28.02-2.03, 14.03-16.03, 28.03-30.03, 11.04-13.04, 25.04-27.04, 9.05-11.05, 23.05-25.05, 6.06-8.06, 20.06-21.06 2019.
Kontaktõpe paigutatakse tunniplaani üldjuhul kell 8.30-17.45.