Õe ja ämmaemanda õppekavade üliõpilaste palgatöö praktika osana arvestamise kord

 

KINNITATUD
Kõrgkooli nõukogu
18.02.2014. a
otsusega nr 8.1

ÕE JA ÄMMAEMANDA ÕPPEKAVADE ÜLIÕPILASTE PALGATÖÖ PRAKTIKA OSANA ARVESTAMISE KORD 

1. Üldsätted
1.1. Käesolev kord reguleerib Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õe ja ämmaemana õppekavade üliõpilaste palgatöö arvestamist praktika osana.
1.2. Praktika osana käsitletakse praktikabaasis sooritatavaid tunde.
1.3. Üliõpilaste palgatööks nimetatakse tööd, kus kõrgkoolis õppiv üliõpilane töötab vastavalt praktikale, kas hooldustöötaja, abiõe või abiämmaemanda ametikohal kehtiva töölepingu alusel.
1.4. Üliõpilase palgatöö arvestamise eelduseks on:
       1.4.1.  töötamine hooldustöötajana õenduse aluste praktika ja õendustoimingute praktika korral;
       1.4.2.  töötamine abiõena või abiämmaemandana õppekava järgnevate praktikate korral;
       1.4.3. kehtiv tööleping vastavalt punktides 1.3 väljatoodud juhtudel ja vastava praktikaga vähemalt sama  pikk töökogemus.

2. Palgatöö arvestamine
2.1. Hiljemalt 60 (kuuskümmend) kalendripäeva enne praktikat esitab palgatööd õppekava osana arvestada sooviv üliõpilane praktikaspetsialistile tööandja poolt väljastatud tõendi kehtiva töölepingu olemasolu kohta (sh töölepingu alguskuupäev, osakond, ametikoht).
2.2. Vastuse esitatud sooviavaldusele annab praktikaspetsialist hiljemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva enne praktikat.
2.3. Praktika arvestamine toimub kõrgkoolipoolse juhendaja poolt praktika aineprogrammis sätestatud iseseisva töö esitamise, selle hindamise ja üliõpilase praktika lõpuseminaris osalemise järgselt.
2.4. Iseseisva töö mitteesitamisel loetakse praktika mittearvestatuks.